Ocena brak

Cytaty ks. Jana Berthier MS Quotes by Fr. John Berthier MS

Autor /Anydayded Dodano /25.12.2006

Cytaty ks. Jana Berthier MS
Quotes by Fr. John Berthier MS


„Najpiękniejszym obrazem ukazanym światu jest obraz Świętej Rodziny”.

“The most beautiful painting shown to the world is the portrait of the Holy Family.”


„Święta Rodzina jest jakby niebem na ziemi. Składa się z trzech osób, które jedynie ciało odróżniało od aniołów, a mówiąc dokładniej, jedna z tych osób była Bogiem, a dwie pozostałe były tak ściśle z Nim zjednoczone, że były najdoskonalszymi dziećmi Bożymi”.

“The Holy Family is like heaven on earth. It is made up of three people who only differ from angels in having bodies, more precisely, one of them was God, and the remaining two were so closely united with Him that they were the most perfect children of God.”


„Nic nie zdoła w takim stopniu utwierdzić naszej wiary, umocnić naszej nadziei i ogarnąć miłością naszych serc, jak kult Świętej Rodziny”.

“Nothing is able to confirm our faith to such a degree, to strengthen our hope and encompass our hearts with love as the cult of the Holy Family.”


„Kult Świętej Rodziny przychodzi w samą porę, aby leczyć rany zadane rodzinom chrześcijańskim przez ducha tego świata”.

“The cult of the Holy Family comes at the very moment of healing wounds inflicted upon Christian families by the spirit of this world.”


„Najświętsza Rodzino Nazaretańska racz nauczyć nasze rodziny przyjemnego i czystego życia rodzinnego, ukształtowanego według Twego wzoru”.

“Most Holy Family of Nazareth, teach our families pleasant and pure family life, fashioned according to Your model.”


„W Świętej rodzinie mamy najwspanialszy ideał doskonałości zakonnej”.

“In the Holy Family we have the most wonderful ideal of religious life perfection.”


„Niech święte imiona Jezusa Maryi i Józefa będą w każdej chwili na ustach chrześcijan”.

“May the Holy names of Jesus, Mary and Joseph be on the lips of Christians at every moment.”


„Chrześcijanie, jeżeli pragniecie podźwignąć ludzkość, odnówcie najpierw rodziny! Odnówcie w swoich duszach, sprowadźcie do swoich domów i postawcie przed swoimi oczyma zagubiony obraz Boga. Obraz ten, przechodząc z naszych dusz na dusze waszych dzieci, naznaczy je wobec nieba i ziemi pieczęcią prawdziwej wielkości”.

“Christians, if you wish to bear humanity, first renew the family! Renew in your souls, bring into your homes and place before your eyes the lost image of God. This image, going from our souls onto the souls of your children, will imprint its mark of true greatness in heaven and earth.”
Fr. Feliks.

„Kiedy doczekamy powrotu tych szczęśliwych czasów? Gdy Jezus Maryja i Józef staną się wzorem wszystkich chrześcijańskich rodzin, wówczas myśli płynące z wiary, napełnią wszystkie umysły, ożywią wszelkie pragnienia, pokierują wszystkimi uczynkami. Jeżeli zostaną one ofiarowane Bogu, staną się święte i zasługujące na niebo”.

“When will we await the return of those happy times? When Jesus, Mary and Joseph become the models of all Christian families, then thoughts will flow from faith, fill all minds, enliven all desires, direct all our feelings. If they will be offered to God, they will become holy and deserving of heaven.”

„Dla Świętej rodziny cierpienia jakkolwiek wielkie i długie, dawno już przeminęły, natomiast chwała i szczęśliwość, które po nich nastąpiły trwają wiecznie”.

“For the Holy Family, any great and long sufferings have long passed away, however, praise and happiness, which have taken their place, last forever.”

„Szczęśliwe są rodziny i wspólnoty zakonne, w których Bóg jest miłowany ponad wszystko. Napisane jest, bowiem: Miłuję tych, którzy mnie miłują. Miłość Boga jest źródłem wszelkiego dobra. Ona zakrywa mnóstwo grzechów. Trzeba wiec, aby Bóg był miłowany z całego serca”.

“Happy are religious families and communities where God is loved above all. For it is written: I love those who love me. God’s love is the source of all good. It covers a multitude of sins. We must strive for God to be loved with all our hearts.”

„Szczęśliwe te rodziny, w których panuje duch modlitwy”.

“Happy the family where the spirit of prayer rules.”

„Nie ma lepszego sposobu na podtrzymywanie więzów szczerego uczucia między małżonkami, niż zjednoczenie serc we wspólnej czci oddawanej Temu, który przyjął ich święte przysięgi”.

“There is no better way to maintain bonds of sincere emotions between the married than uniting hearts in mutual praise given to the One who received their holy vows.”
Cardinal Guilbert

„Jezus Maryja i Józef modlili się przede wszystkim o Królestwo Boże na ziemi i w niebie”.
“Jesus, Mary and Joseph most of all prayed for the Kingdom of God on earth and in Heaven.”

Podobne prace

Do góry