Ocena brak

Cykl życia systemu informatycznego

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011

Charakterystyka

Jedną z wielu metodyk stosowanych w diagnozie i projektowaniu systemów informatycznych jest metodyka oparta o tzw. cykl życia systemu informatycznego, w którym wyodrębnić można następujące etapy:

1. Określenie założeń i celów systemu

2. Zebranie informacji i wykonanie studium możliwości (feasibility study)

3. Analiza systemu

4. Projektowanie ogólne

5. Projektowanie szczegółowe

6. Wdrożenie

7. Przejście na nowy system

8. Eksploatacja oraz ocena efektów wdrożenia


Poszczególne etapy powyższej metodyki realizowane są sekwencyjnie, w podanej powyżej kolejności, co upraszcza znacznie zarządzanie przedsięwzięciami realizowanymi z wykorzystaniem tej metodyki. Poniżej scharakteryzowano poszczególne etapy cyklu życia projektu informatycznego wraz z wyszczególnieniem powstających dokumentów oraz efektów (produktów) realizacji każdego z nich.
Określenie założeń i celów systemu

Etap ten jest konieczny przed rozpoczęciem pracy analityków i projektantów systemu. Najczęściej jest on realizowany przez Komitet Sterujący, w którym zasiadają przedstawiciele najwyższego szczebla kierownictwa przedsiębiorstwa. W deklaracji założeń i celów należy przedstawić problem, który powinien zostać rozwiązany oraz obszar działania, którego on dotyczy.


Efektem końcowym tego etapu jest deklaracja założeń i celów projektu


Zebranie informacji i studium możliwości

Efektem tego etapu jest ocena technicznych możliwości rozwiązania problemów i realizacji założeń projektu. Wykonanie zadań związanych z tym etapem wymaga zebrania informacji charakteryzujących obecnie wykorzystywany system pracy, niezbędne jest zebranie i zbadanie dokumentacji organizacyjnej, obserwacja, wywiady z pracownikami. Mogą tutaj zostać zaprezentowane różne warianty rozwiązań w ogólnym zarysie wraz z szacunkiem kosztów, efektów i możliwości realizacji. Celem tego etapu jest dostarczenie Komitetowi Sterującemu danych niezbędnych do podjęcia decyzji o kontynuowaniu prac nad projektem.


Efektem realizacji tego etapu jest dokument: studium możliwości


Analiza systemu

Jeżeli studium wykonalności projektu zostało zaakceptowane - to należy rozpocząć konstrukcję logicznego modelu istniejącego systemu. Faza ta obejmuje dekompozycję funkcji systemu, a następnie stworzenie modelu logicznego przepływu danych i procesów niezbędnych do realizacji opisanych funkcji. Efektem tej fazy jest model logiczny systemu uzupełniony o specyfikację algorytmów przetwarzania, słowniki danych i modele danych. Do akceptacji modelu niezbędna jest zgoda zarządu i użytkowników, że model jest pełnym i logicznym odzwierciedleniem problematycznego obszaru funkcjonowania.


Produktem końcowym tego etapu jest model logiczny systemu


Projektowanie ogólne

Po analizie systemu, projektanci mogą przystąpić do konstrukcji logicznej struktury systemu. Następuje wybór procesów, które będą wspomagane informatycznie i tych, które pozostaną, z różnych względów, realizowane w sposób tradycyjny. Następuje wybór optymalnej platformy sprzętowej, struktury bazy danych, itp. Efektem tej fazy są różne warianty projektowanego systemu, wraz z ich oceną dotyczącą kosztu, wpływu na organizacje i prognozowanych efektów wdrożenia.


Po zakończeniu tego etapu pozostaje schematyczny projekt systemu, tzw. model ogólny


Projektowanie szczegółowe

Po akceptacji modelowego rozwiązania, analitycy mogą przystąpić do szczegółowego technicznego projektowania struktury systemu. Niezbędne jest stworzenie wymagań dotyczących koniecznych zakupów sprzętu i oprogramowania.

Następujące pytania wymagają odpowiedzi:

  • jakie programy należy napisać (kupić) aby zostały spełnione wymagania funkcjonalne postawione w modelu ogólnym systemu,
  • jaki sprzęt należy kupić aby powyższe oprogramowanie działało sprawnie i efektywnie (szczegółowa specyfikacja dotycząca serwerów, pamięci dyskowej, urządzeń sieciowych i komunikacyjnych, itp.),
  • jaka powinna być struktura bazy danych oraz systemu plików,
  • jaki powinien być harmonogram wdrożenia, szkolenia użytkowników, instalacji oprogramowania, itp.

Efektem projektowania szczegółowego jest specyfikacja logiczna i fizyczna składników systemu


Wdrożenie

W czasie wdrożenia, zaprojektowany system jest fizycznie tworzony. Programy są pisane przez programistów i instalowane na zakupionym sprzęcie. Przeprowadzane są testy działania systemu i współpracy różnych programów. Tworzona jest struktura bazy danych, następuje przeniesienie danych historycznych ze starych systemów do nowego systemu.


Zakończeniem tego etapu jest działający system wraz z dokumentacją i procedurami użytkowymi


Przejście na nowy system

Jest to etap, w którym przedsiębiorstwo zaczyna wykorzystywać nowy system w działalności operacyjnej. Może on trwać krótko w przypadku gdy po uruchomieniu systemu, stare systemy przestają działać. Mogą też zostać wykorzystane alternatywne sposoby: np. równoległe wykorzystywanie dwóch systemów, wdrażanie nowego sytemu "po kawałku", itp. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety i zależy od specyfiki przedsiębiorstwa i stopnia skomplikowania systemu.


Efektem jest system zainstalowany i użytkowany w praktyce


Eksploatacja oraz ocena działania systemu--

W tym momencie firma posiada już uruchomiony i wykorzystywany w codziennej pracy system. Powinien on realizować cele i zadania do których został zaprojektowany. Jednakże aby mógł on poprawnie działać niezbędna jest jego prawidłowa obsługa i utrzymanie (np. usuwanie awarii sprzętu, poprawianie i korygowanie błędów oprogramowania, zabezpieczenie danych, szkolenie nowych użytkowników, itp.).


Po określonym czasie powinien zostać przeprowadzony audyt oceniający porównujący założenia i cele stawiane systemowi na początku z efektami, które zostały osiągnięte po wdrożeniu.


Okresowo w trakcie eksploatacji powinien być sporządzany raport oceniający


Autor: Krzysztof Woźniak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry