Ocena brak

Cykl czynności od bilansu początkowego do bilansu końcowego

Autor /NUheffise Dodano /24.09.2007

Cykl czynności od bilansu początkowego do bilansu końcowego:


1. Sporządzenie bilansu otwarcia
Prowadzenie księgowości rozpoczyna się od sporządzenia bilansu początkowego, czyli ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki na określony dzień. W nowo powstałym przedsiębiorstwie bilans początkowy zwany bilansem otwarcia sporządza się w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. W jednostce funkcjonującej od lat bilansem początkowym dla nowego okresu sprawozdawczego, np.: 01 stycznia 2005 roku jest bilans końcowy poprzedniego okresu sprawozdawczego zgodnie z zasadą ciągłości bilansowej.

2. Otwarcie kont bilansowych.
Podstawą otwarcia kont jest bilans początkowy. Otwarcie kont to przemieszczenie poszczególnych składników aktywów i pasywów z bilansu na właściwe konto. Otwieranym kontom bilansowym nadaje się analogiczne lub zbliżone nazwy poszczególnych pozycji bilansowych. Kwoty poszczególnych pozycji bilansowych zapisanych na odpowiednich kontach są sp. tych kont. Składniki aktywów bilansu zapisujemy po stronie Dt odpowiednich kont aktywów, składniki pasywów bilansu otwieramy po stronie Ct odpowiednich kont pasywów.

3. Księgowanie operacji gospodarczych i sumowanie obrotów kont.
Po zarejestrowaniu w danym okresie sprawozdawczym wszystkich operacji każde konto podkreśla się, a następnie oblicza po stronie Dt i Ct.

4. Zestawienie obrotów i sald.
Po zaksięgowaniu wszystkich operacji gospodarczych należy sprawdzić prawidłowość otwarcia kont i dokonanych na nich zapisów księgowych. Potwierdzeniem tej prawidłowości jest równowaga między ogólną sumą obrotów Dt ogólną sumą ogólną sumą obrotów Ct wszystkich kont. Ta równowaga dotyczy także sald. Równowagę obrotów i sald sprawdza się poprzez sporządzenie zestawienia obrotów i sald.

5. Bilans końcowy.
Sporządza się na podstawie sald końcowych obliczonych w zestawieniu obrotów i sald. Po sporządzeniu bilansu końcowego przekłada się go do zatwierdzenia przez kierownika lub zarząd jednostki.

6. Zamknięcie kont.
Salda końcowe aktywów zapisywane są na kontach aktywnych po stronie Ct. Salda końcowe pasywów zapisywane są na kontach pasywów po stronie Dt. Salda końcowe kont wpisuje się po właściwej stronie konta na podstawie zestawienia obrotów i sald. Po zapisaniu sald końcowych następuje ostateczne podsumowanie kont i podkreślenie kwot podwójną kreską na znak zbilansowania obrotów Dt i Ct.

Podobne prace

Do góry