Ocena brak

Controlling strategiczny

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011

Charakterystyka

W ramach controllingu strategicznego podejmuje się decyzje na temat najważniejszych zagadnień związanych z tym co przedsiębiorstwo powinno zrobić aby osiągnąć swe cele. To monitorowanie, analiza i ocena procesów w celu skierowania ich przebiegu we właściwym kierunku .


Koncepcja controllingu strategicznego powstała w celu poszerzenia planowania strategicznego, właściwe wyznaczanie zadań, sterowanie procesem ich realizacji oraz kontrolę ich wykonania.


Przedmiotem jego zadań jest określenie szans i zagrożeń generowanych przez otoczenie w konfrontacji z identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa


Controlling strategiczny tworzy warunki zapewniające długotrwałą egzystencje i rozwój przedsiębiorstwa oraz generowanie nowego potencjału zysków


Zadania

Do zadań controlling strategicznego należy:

 • analiza realności długofalowych celów przedsiębiorstwa
 • badanie poprawności podziału zadań na etapy
 • pomoc w doborze metod,technik,norm i innych narzędzi, które maja zastosowanie w planowaniu i kontroli
 • nadzór pomoc w opracowaniu planów
 • pomoc w tworzeniu systemu informacji dla kierowników
 • analiza źródeł źródeł jakości wykorzystania informacji
 • prowadzenie kontroli i oceny wyprzedzającej w zakresie możliwości,szans i zagrożeń realizacji zadań w poszczególnych etapach
 • ustalenie odchyleń od planowanych wyników z podziałem na istotne, zależne i niezależne
 • pomoc w projektowaniu niezbędnych działań dostosowawczych związanych z korekta celów, eliminacja zakłóceń zakłóceń otoczeniu oraz w dostosowaniu otoczenia do celów strategicznych

Cechy

Controlling strategiczny identyfikują następujące cechy:

 • strategiczna baza planistyczna (oparta na planach strategicznych),
 • strategiczne zarządzanie podmiotem gospodarczym (oparte na strategicznych metodach organizacji i zarządzania),
 • metody ustalania odchyleń wskaźników strategicznych,
 • informacja o charakterze długookresowym,
 • metody decyzyjne dotyczące procesów (przedsięwzięć) o horyzoncie czasu ponad jeden rok.

Etapy projektowania controllingu strategicznego

 1. Określenie zakresu, pola oraz horyzontu czasowego controllingu.
 2. Przygotowanie - przegląd celów i planów strategicznych podmiotu gospodarczego.
 3. Wybór parametrów sterujących systemu - mierniki bazy planistycznej.
 4. Zabezpieczenie organizacyjno-informacyjne funkcjonowania strategicznego controllingu - odpowiedni zbiór danych, możliwości selekcji, przetwarzania oraz szybki przepływ informacji.
 5. Zbudowanie procedury określania odchyleń parametrów sterujących i ich obliczania wykorzystujące specyficzne metody ze względu na horyzont czasu, zakres i pole.
 6. Określenie zasad i struktury procesu decyzyjnego.
 7. Weryfikacja funkcjonowania zaprojektowanego systemu (ewentualne zamiany adaptacyjne do istniejącego stanu).
 8. Podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu, jako ponad funkcjonalnego instrumentu wspomagającego strategiczne zarządzanie.
 9. Określenie szczegółowego harmonogramu czasowego i finansowego realizacji wszystkich etapów projektowania.

Controlling wykorzystuje różne metody i techniki organizatorskie. Bardzo ważny jest dobór narzędzi pozwalających na zbudowanie bazy planistycznej. Ponieważ controlling strategiczny dotyczy dłuższego okresu czasu, niepewność przebiegu procesów jest duża. Pomocnym w rozwiązaniu tego problemu może okazać się zastosowanie Zrównoważonej Karty Wyników.


Autor: Magdalena Barysz
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry