Ocena brak

COLLJJSGWOOD ROBIN GEORGE

Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012

ur. 22 II 1889 w Cartmel Fell (pn. Lancashire), zm. 9 I 1943 tamże, Filozof, historyk i archeolog.

Studiował 1908-12 filozofię i historię, nast. wykładał filozofię w Oksfordzie. Był uczniem archeologa F.J. Haverfielda i kontynuatorem jego badań. Publikował prace o historii Brytanii w okresie kolonizacji rzym., m.in. Roman Britain (Ox 1923.1932), The Archaeology of Roman Britain (Lo 1930) i Roman Britain and the English Settlements (Ox 1936,1956).

Pierwszą próbę systemu filoz. przedstawił C. w Speculum mentis (Ox 1924), w którym wyróżnił 5 tzw. form doświadczenia — uporządkowanych w zależności od wzrastającego stopnia prawdziwości, jaki każda osiąga: sztuka, religia, przyrodoznawstwo, historia i filozofia.

Opublikował dzieła z zakresu sztuki (m.in. Outlines of a Philosophy of Art, Lo 1925; The Principles of Art, Ox 1938, 1963), religii (m.in. Religion and Philosophy, Lo 1916; Faith and Reason, Lo 1928, Ch 1965), przyrodoznawstwa (wykłady 1933-34 wyd. w The Idea of Nature, Ox 1945, 1965), historii (m.in. The Philosophy of History, Lo 1930, NY 1966; wykłady z 1936 wyd. w The Idea of History, Ox 1946, 1962), filozofii (m.in. An Essay on Philosophical Method, Ox 1933,1950; An Essay on Metaphysics, Ox 1940, Ch 1972; The New Leviathan, or Man, Society, Civilization and Barbarism, Ox 1942). W poglądach na sztukę, filozofię dziejów i metodologię historii C. zależny był przede wszystkim od B. Crocego.

Głównym przedmiotem filoz. zainteresowań C. była relacja filozofii do historii. Zmieniał się sposób, w jaki C. rozumiał historię i filozofię, a ewolucja jego poglądów, zwł. końcowa jej faza, bywa różnie interpretowana (np. sam C. w Autobiography, Ox 1939, Lo 1970; T.M. Knox, A. Donagan, L. Rubinoff).

Zwykło się wyróżniać 3 fazy jego filoz. twórczości — 1912-27 akceptacja idealizmu, 1927-37 krytyczna analiza założeń idealizmu, 1937-43 odejście od idealizmu.
C. próbował osiągnąć integrację historii i filozofii.

Zaczął od twierdzenia (w Religion and Philosophy), że filozofia utożsamia się z historią, i do tego samego przekonania doszedł ponownie w końcowej fazie twórczości, gdyż sądził, że obie nauki mają ten sam przedmiot i stosują tę samą metodę.

Historia jest bowiem zawsze historią myśli, a nie przyrody (przyroda nie ma historii). Historykowi bardziej musi zależeć na odkryciu myśli stojącej za danym wydarzeniem aniżeli na rekonstrukcji samego wydarzenia, gdyż odkrycie takiej myśli jest równoznaczne z wyjaśnieniem zdarzenia. W pracy historyka zasadniczą rolę spełnia wyobraźnia.

Przeciwstawienie podmiot—przedmiot (ważne na gruncie nauk przyr.) nie ma znaczenia w historii, bo obiektywność rzeczywistości hist, ma swoje źródło w subiektywizmie ducha ludzkiego. Filozofia natomiast (przynajmniej wg ujęcia w końcowej fazie twórczości C.) ma być nauką o nie posiadających wartości log. i zmieniających się w czasie tzw. absolutnych założeniach, stojących u podstaw każdej nauki, i o uwarunkowaniach zdarzeń dziejowych.

Metafizyka, mająca badać, które z tych założeń są przyjmowane przez różnych ludzi w różnych czasach i jak jedne z nich są zastępowane przez inne, nie może faktycznie różnić się od historii. W pracach zarówno hist., jak i filoz. przejawia się stałe zainteresowanie C. problematyką badań ideału chrzęść., etyczną i polityczną.

 

M. Heitzman, C. teoria poznania historycznego. Teki Historyczne 2 (1948) z. 4, 233-255; E.W.F. Tomlin, Robin George C., Lo 1953.19612; T.M. Knox, DNB 1941-50, 168-170; N. Suranyi-Unger, Die politische Philosophie von Robin George C. (bmw) 1960; A. Donagan, The Later Philosophy of Robin George C, Ox 1962; A.A. de Gennaro, Croce and C, Pers 46(1965) 193-202; M.E. Brown, Neo-idealistic Aesthetics. Croce, Gentile, C., Detroit 1966; B. Chwedeńczuk, SwF I 139-140; A. Donagan, EPh II 140-144; A. Shalom, Robin George C, philosophe et historien, P 1967; W.M. Johnston, The Formative Years of Robin George C, Hg 1968; L. Rubinoff, C. Theory of the Relation between Philosophy and History. A New Interpretation, JHPh 6 (1968) 363-380; L.O. Mink, Mind, History and Dialectic. The Philosophy of Robin George C, Bloomington 1969; L. Rubinoff, C. and the Reform of Metaphysics. A Study in the Philosophy of Mind, Tor 1970; Critical Essays on the Philosophy of Robin George C„ Lo 1972; A. Musolino, C. and Croce, Rivista di studi Crociani 13(1976) 390-408; C.B. Fethe, Craft and Art. A Phenomenological Distinction, British Journal of Aesthetics 17(1977) 129-137.

Podobne prace

Do góry