Ocena brak

CO WPŁYWA NA BEZPIECZEŃSTWO I SUWERENNOŚĆ PAŃSTW

Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011

1.Czynnik gospodarczy:

- jest to siła ekonomiczna państwa polegająca na włączaniu się w większe struktury integracyjne

- kontrola nad sytuacją gospodarczą na świecie sprawuje grupa najsilniejszych państw świata tzw. G-7

- rozbudowa zasięgu działania ponadnarodowych struktur gospodarczych (koncerny, holdingi itp.) kontrolują procesy gosp. zachodzące w świecie (przemysł naftowy, stalowy, produkcja kawy, wydobycie i przeróbka miedzi, przemysł kosmiczny, lotniczy itp.)

2.Czynnik finansowy:

- kontrolą nad gospodarką finansową większości państw sprawuje sieć banków w tym takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy.

- metody działań: udzielanie kredytów pomoc finansowa, ustalanie kursów walutowych

- państwo zadłużone pracuje pod dyktando światowych centrów finansowych.

3.Czynnik technologiczny:

- postęp naukowo-techniczny jest głównym czynnikiem ekspansji gospodarczej.

- towary najnowocześniejsze wypierają przestarzałe. Produkcja odbywa się w sposób wysoce zaawansowany sterowany komputerowo eliminuje lub podporządkowuje sobie słabszych. Co oznacza, ze słabsi produkować będą podzespoły o większej pracochłonności.

- postęp techniczny wpływa na zmniejszenie zaopatrzenia w siłę roboczą (wzrost bezrobocia)

4.Czynnik ekologiczny

- są to skutki rozwoju przemysłu negatywnie wpływającego na przyrodę

- zatruwanie środowiska rodzi ujemne skutki dla życia ludzkiego

- postęp może szkodzić gdy nie jest poddany najsilniejszej kontroli człowieka np. elektrownie atomowe ( Czarnobyl )

- zagrożenia płynące dla ludzi z istnienia dziury ozonowej, topnienia lodowców, kurczenia się wielkich przestrzeni leśnych

5.Czynnik informacyjny:

- obejmuje środki techniczne masowej informacji metody ich używania i wpływ na świadomość człowieka.

- główną rolę odgrywa sieć stacji telewizyjnych i radiowych wzmocnionych techniką satelitarną.

- dużą rolę odgrywa szybkość przekazywania informacji i jej treść polityczno-ideologiczna

- istnieje tendencja do koncentracji ośrodków produkcji i rozpowszechniania w ręku gigantów międzynarodowych (korporacje)

- postęp techniczny w dziedzinie środków masowego przekazu jest bardzo szybki, zlekceważenie tego może drogo kosztować przyszłe pokolenia (niedostateczny wpływ na humanizacje społeczeństwa, współżycie narodów, wzajemny szacunek, tolerancje

6.Czynnik militarny

-idziemy ku czasom gdy nie będzie się opłacać podbijanie nowych terytoriów. Skuteczniej i taniej można podporządkować inne kraje za pomocą środków ekonomicznych, finansowych, technologicznych, zarządzania, nowoczesności handlu, panowania nad środkami masowego przekazu

-czynnik militarny powinien być jedynie narzędziem w ręku demokratycznych struktur p politycznych, poddających ich kontroli-NATO

- tworzone są ponadnarodowe jednostki wojskowe (korpus francusko-niemiecko-belgijski, korpus niemiecko-holenderski oraz tworzony duńsko-niemiecko-polski)

- siły zbrojne szczególnie obciążają budżet państw małych i słabo rozwiniętych.

Koszt ich utrzymania będzie wzrastać i rzutować na inne czynniki:

- bezpieczeństwo

- więcej uwagi i środków należałoby przeznaczyć na rozwój współpracy.

Podobne prace

Do góry