Ocena brak

Co to są rynki pieniężne?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Międzynarodowe rynki pieniężne istnieją, gdyż różne waluty muszą być między sobą wymienia­ne. Oprócz tego potrzebny jest krajowy rynek pie­niężny, na którym ustala się popyt i podaż pienią­dza oraz stopy procentowe, jako zysk tego. od kogo pożyczane są pieniądze. Na krajowy rynek pie­niężny składają się instytucje i ustalenia służące pożyczaniu pieniędzy i wkładów kapitałowych. Ułatwia to operacje pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami instytucji finansowych, takich jak banki komercyjne, fundusze inwestycyjne oraz przedstawicielami władz państwowych i lokalnych.
Miejsce centralne w krajowym rynku kapitało­wym zajmują banki. Banki komercyjne pożyczają pieniądze na rynek, używając do tego wkładów swych klientów oraz rachunków bieżących bądź pożyczają pieniądze z rynku, by zrównoważyć swe bilanse. Teoretycznie bank powinien znajdować się w takiej sytuacji finansowej, by zawsze móc spełnić żądania własnych depozytariuszy. Jednak by interes przynosił zyski, środki te muszą ciągle krążyć, i często zdarza się krótkoterminowy brak bądź nadwyżka pieniędzy.
Do kontroli przepływu strumieni pieniężnych między bankami komercyjnymi upoważniony jest zwykle bank centralny (w Polsce NBP). Rezerwy banków komercyjnych mogą być złożone jako de­pozyty w banku centralnym, bądź też mogą być lo­kowane w emitowanych przez ten bank papierach wartościowych. Bank centralny prowadzi politykę monetarną, ustalając stopy procentowe oraz zwięk­szając bądź redukując pożyczki dla banków i in­nych pośredników finansowych. Polityka ta ma na celu zachowanie równowagi w przepływie pomię­dzy instytucjami państwowymi i komercyjnymi.
Podobnie rynek międzynarodowy jest ogromną siecią instytucji finansowych z całego świata, śle­dzących wahania kursów walut.

Podobne prace

Do góry