Ocena brak

Co to są kwaśne deszcze?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Kwaśnego deszczu nie można gołym okiem odróżnić od zwykłych opadów, ale jego wpływ na środo­wisko naturalne łatwo zauważyć. Pojawia się tam, gdzie spalane są ogromne ilości paliw kopalnych, w wyniku czego do atmosfery przedostają się węglowodory.
Kwaśne deszcze powstają w wyniku łącze­nia się kropelek wody z gazowymi za­nieczyszczeniami powietrza. Największe znaczenie ma dwutlenek siarki (szacuje się, że w Europie jest on w 60 procentach sprawcą kwa­śnych opadów), tlenki azotu, siarkowodór, dwu­tlenek węgla i chlorowodór. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą ze źródeł naturalnych, na przy­kład wybuchów wulkanów i pożarów lasów, oraz są wynikiem działalności człowieka - powstają wskutek spalania paliw i procesów przemysłowych.
Kwasowość roztworu zależy od ilości obecnych w nim jonów wodorowych. Wielkością charak­teryzującą odczyn roztworu, czyli ilość obecnych w nim jonów wodorowych, jest liczba pH. W przy­padku roztworów wodnych wartość pH mieści się w granicach 0-14 i jest mniejsze od 7 dla roztworów kwaśnych, większe od 7 dla roztworów zasado­wych oraz równe 7 dla roztworów obojętnych.
Stężenie kwasu w deszczu zależy od ilości tru­jących gazów obecnych w powietrzu. Na przykład jeśli deszcz pada po długim okresie bezdeszczowej, bezwietrznej pogody, kiedy to istniały warun­ki sprzyjające powstawaniu warstwy smogu, stęże­nie kwasu może być bardzo duże o pH wynoszą­cym 3 a nawet mniej, zwłaszcza jeśli nad danym miejscem unosi się mgła. Kiedy pH deszczu osią­ga 1,5, zbliża się do stężenia ludzkich soków tra­wiennych, rozpuszczających pokarm. Naturalne pH deszczu wynosi około 5,6. Deszcz jest więc lekko kwaśny - z powodu obecnego w powietrzu C02, który z wodą tworzy kwas węglowy.
Kwaśne deszcze padają często w krajach, które nie są odpowiedzialne za ich powstawanie. Szkod­liwe gazy mogą być bowiem przenoszone przez wiatr setki, a nawet tysiące, kilometrów od miejsca pochodzenia i wywołać niebezpieczne opady w regionie wolnym, zdawałoby się, od ekologicz­nych zagrożeń. Dla kwaśnych deszczów nie ist­nieją żadne granice, poza naturalnymi. Do po­wstawania kwaśnych deszczów przyczyniają się głównie Stany Zjednoczone i Europa.

Podobne prace

Do góry