Ocena brak

Co to są kopiarki kolorowe?

Autor /Mira Dodano /31.01.2012

Wiele współczesnych kopiarek potrafi produko­wać kolorowe kopie z kolorowych oryginałów. Niektóre urządzenia potrafią nawet stworzyć kolo­rowy obraz z czarno-białego oryginału! Maszyny te działają na tej samej zasadzie jak ich czarno­-białe odpowiedniki, jednak do wytworzenia obra­zu potrzebują trzykrotnego przebiegu wałka. Za każdym przebiegiem wybierany jest inny filtr, przez który przepuszcza się światło odbite od oryginału - zielono-niebieski, purpurowo-czerwony i żółty W ten sposób wydobywa się kolory podstawowe. Każdy z tak powstałych obrazów jest osobno dru­kowany na tej samej kartce, za pomocą tonerów w odpowiednich kolorach. Wydrukowane jeden na drugim obrazy dają w efekcie kolory odpowiada­jące oryginałowi. Na to nakłada się również obraz czarno-biały, gdyż mieszanina trzech kolorowych tonerów nigdy nie jest wystarczająco ciemna, aby dobrze oddać czerń.
Nowoczesne kopiarki kolorowe są urządzenia­mi wysoce złożonymi i o bardzo dużych możliwoś­ciach. Wcześniejsze modele nie potrafiły zwykle oddać dokładnie kolorów oryginału - zastępowały je najbliższym dostępnym odpowiednikiem. Obec­na generacja tych urządzeń wyposażona jest w mi­krokomputery, które są w stanie dokładnie repro­dukować kolory oryginału. Zresztą coraz bardziej zaciera się różnica między kopiarką a drukarką laserową, które działają właściwie na identycznej zasadzie, z tym że ta ostatnia drukuje dokumenty czy obrazy istniejące w pamięci komputera, do któ­rego jest podłączona. Używając kolorowej drukarki laserowej dobrej klasy, uzyskamy na papierze kolo­ry identyczne jak te, które wcześniej widzieliśmy na ekranie, podczas tworzenia obrazu. Jeśli chcemy skopiować coś z papieru, to możemy użyć ska­nera. Do komputera można podłączyć także ko­piarkę - działa ona wtedy jako połączenie drukar­ki laserowej i skanera, dając przy tym lepszą jakość wydruku. Korzystając z takich udogodnień, wielu artystów tworzy swoje dzieła na komputerze i kopiarce-drukarce.
Kolorowe kopiarki mają także inne zastosowa­nia. Ponieważ potrafią one szybko wykonywać duże ilości kolorowych kopii, wiele instytucji wpro­wadziło kolory do swych pism, formularzy i do­kumentów. Gdyby nie kopiarki, kolorowe formu­larze trzeba by było drukować w drukarniach, co zwiększyłoby koszty. Niektóre instytucje zauwa­żyły nawet, że jeśli na rachunkach płatności są umieszczone na kolorowym tle, to wpływają om szybciej. Ale postęp ma też swoje ciemniejsze stro­ny. Obecnie, dzięki prawie doskonałym kopiar­kom, łatwo jest wykonywać wysokiej klasy pod­róbki banknotów. Dlatego też wprowadzono nowe sposoby ich zabezpieczania w postaci np. metali­zowanych pasków lub hologramów.

Podobne prace

Do góry