Ocena brak

Co to są czynniki produkcji?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Produkcja przemysłowa wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków zwanych czyn­nikami produkcji. Do najważniejszych należą grunt, surowce, siła robocza, kapitał oraz odpo­wiednie zarządzanie.
Do zbudowania każdej, nawet najmniejszej fabryki, potrzebny jest grunt. W przypadku zakrojonej na szeroką skalę produkcji rolniczej, niezbędne są z kolei wielkie obszary ziemi. Przemysł ciężki, który przetwarza olbrzymie ilo­ści surowców mineralnych, również wymaga roz­ległych terenów.
Przemysłem, który wykorzystuje tysiące kilo­metrów kwadratowych ziemi jest transport. Tory kolejowe oraz drogi warunkują także rozwój in­nych gałęzi przemysłu ponieważ umożliwiają przewóz zarówno surowców mineralnych, jak i gotowych artykułów.

Jakakolwiek przerwa w dostawie surowców do fabryk paraliżuje przemysł przetwórczy, na przy­kład producenci maszyn bezustannie potrzebują stali, natomiast drewno jest niezbędne do wytwo­rzenia mebli. Cena surowców zawsze znajduje odzwierciedlenie w cenie gotowych produktów -jeśli jest zbyt wysoka, niewielu klientów zdecy­duje sieje kupić.
Jednym z podstawowych czynników produkcji jest energia, której koszt może znacznie obniżyć lub podwyższyć cenę gotowego produktu.
Najważniejsza jest jednak siła robocza. Praca ludzkich rąk i umysłów powinna być wykorzy­stywana umiejętnie ponieważ jej cena jest bardzo wysoka. Specjaliści wysokiej klasy, którzy są nieliczni na rynku, a poza tym ich wykształcenie wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych muszą być sowicie opłacani. Wynagro­dzenie łatwiej dostępnych pracowników niewy­kwalifikowanych jest zwykle niskie.
Pierwszym przemysłowcem, który wykorzy­stał tanią siłę roboczą był producent samochodów - Henry Ford. Poszczególni pracownicy dostawa­li proste zadanie, na przykład nakręcenie nakrętki na śrubkę, a ich wspólna praca składała się na gotowy samochód.

Kapitał to pieniądze. Każda produkcja rozpoczy­na się od zainwestowania pieniędzy - trzeba kupić surowce, opłacić pracowników i transport.
Jeżeli firma nie dysponuje odpowiednimi środ­kami, może pożyczyć je z banku lub innej insty­tucji finansowej, co zwiększa koszty, ponieważ od pożyczonych pieniędzy zawsze trzeba odpro­wadzać odsetki.

Odpowiednie zarządzanie firmą to nieodzowny warunek sukcesu. Kadra zarządzająca każdym przedsiębiorstwem powinna mieć koncepcje nie tylko samej produkcji, lecz także sprzedaży wy­robów zakładu.
Jedną z podstawowych zasad skutecznego zarządzania jest świadomość faktu, iż masowa produkcja jednego artykułu jest o wiele bardziej opłacalna niż wytwarzanie małej ilości różnego typu produktów. Związane jest to między innymi z ceną surowców, ponieważ większość dostaw­ców obniża cenę wraz ze zwiększającą się wyso­kością zamówienia. Niektóre koncerny przemy­słowe są prawdziwymi gigantami, a ich roczne obroty są porównywalne z dochodem narodo­wym niektórych państw.

Podobne prace

Do góry