Ocena brak

Co to jest wysokościomierz FM?

Autor /Starszy Dodano /31.01.2012

FM jest powszechnie stosowanym w technice radiowej skrótem oznaczającym modulację często­tliwości. Wysokościomierze FM mają radar, który nie wysyła pojedynczego impulsu, lecz ciągłą falę elektromagnetyczną, a do jej nadawania i odbioru służą niezależne anteny.Co więcej, nadawany sygnał jest modulowany w ten sposób, że jego czę­stotliwość rośnie w znanym tempie. W rezultacie gdy odbierany jest sygnał odbity, to jego częstotli­wość jest niższa niż częstotliwość sygnału właśnie wysyłanego. Dzięki temu urządzenie może odróż­nić sygnały nadawany i odbierany. Różnicy czę­stotliwości sygnałów odpowiada pewne przesunięcie w czasie pomiędzy nadaniem a odebraniem sygnału, proporcjonalne do wysokości lotu, która jest obliczana automatycznie .
Typowy radarowy wysokościomierz FM wysy­ła sygnały o częstotliwości z zakresu pomiędzy 4200 a 4400 MHz (megaherców, czyli milionów herców) - odpowiada to ponad 4 miliardom peł­nych cykli zmian pola elektromagnetycznego w ciągu sekundy. W ciągu każdej setnej części sekundy częstotliwość zmienia się jednostajnie od najniższej do najwyższej wartości,po czym znowu gwałtownie spada do punktu wyjścia. Sygnał zare­jestrowany po odbiciu od powierzchni ziemi jest nakładany na sygnał aktualnie wysyłany, a odpo­wiednie układy elektroniczne wytwarzają wyniko­wy sygnał o częstotliwości równej różnicy ich czę­stotliwości. Różnica ta jest następnie mierzona, a po przeskalowaniu na jednostki odległości jest wyświetlana na ekranie przyrządu.

Wysokościomierze FM są użyteczne do wysokości 3 km ponad lądem i 6 km ponad wodą, gdyż woda daje mocniejsze i czystsze odbicie fal elektroma­gnetycznych o takich częstotliwościach. Dokład­ność urządzenia waha się od 1 ,5 metra dla dużych wysokości do 60 cm na najniższym pułapie. Wyso­kościomierze takie umożliwiają samolotom bez­pieczne lądowanie we mgle. Podobne instrumen­ty były używane przy określaniu pułapu próbników lądujących na Księżycu i innych ciałach niebie­skich naszego Układu Słonecznego.

Podobne prace

Do góry