Ocena brak

Co to jest Usenet?

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Usenet służy do wymiany wiadomości z innymi ludźmi na całym świecie. W przeciwieństwie do poczty elektronicznej, która ma charakter prywat­ny, przez Usenet posyłane są informacje otwarte, dostępne dla wszystkich użytkowników. Stanowi on coś w rodzaju tablicy ogłoszeń, z tą jednak różnicą, że informacje tam zamieszczane doty­czyć mogą wszelkich tematów, a odpowiedź na nie ma także formę powszechnie dostępnej wia­domości. Niemal wszystkie sieci dostarczają możliwości tego typu publicznej konwersacji, która określana jest powszechnie mianem elek­tronicznej konferencji.
Informacje zamieszczane w Usenecie są po­dzielone tematycznie. Istnieje ponad dziesięć tysięcy tak zwanych „grup dyskusyjnych". Każda z nich ma swój adres, skonstruowany w ten spo­sób, by komputer mógł ją łatwo odnaleźć. Na przykład w adresie „alt.fan.letterman" pierwszy człon określa się mianem hierarchii. Wyróżnia się osiem podstawowych hierarchii, wśród nich alt, bio, biz, comp, rec i sci, jednak istnieje wiele innych, o charakterze lokalnym lub charakte­rystycznych dla danej usługi - na przykład uk.politics (dotycząca jedynie Wielkiej Brytanii) lub demon.announce (grupa założona przez świadczącą specyficzne usługi Demon Internet).
Kolejne człony adresu nie są w tak ścisły spo­sób zdeterminowane. Na przykład grupa dysku­syjna „alt.fan.letterman" odsyła do dyskusji na temat amerykańskiego programu telewizyjnego prowadzonego przez Davida Lettermana. Istnieje wiele grup, których adres zaczyna się od alt.fan, stąd grupę dyskusyjną D. Lettermana znaleźć można gdzieś pomiędzy @@ a alt.fan.jay-leno.
Wielu ludzi sądzi, że Usenet i Internet to to samo, co nie jest prawdą. Internet jest jedynie jedną z dróg, którymi może być rozprzestrzenia­ny Usenet. Innym sposobem może być bezpo­średni transfer między dwoma komputerami za pośrednictwem łączy telefonicznych.

Podobne prace

Do góry