Ocena brak

CO TO JEST RYZYKO SPORTOWE? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA EWENTUALNE UJEMNE SKUTKI, KTÓRE POWSTAŁY W WYNIKU UPRAWIANIA SPORTU

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Uprawianie niektórych sportów łączy się z natury rzeczy dla uprawiających dana dyscyplinę z naruszeniem nietykalności cielesnej zawodnika ( boks, zapasy). Zachowania takie nie są oczywiście przestępne, ponieważ następują za zgoda osób uprawiających daną dyscyplinę. Odrębny problem powstaje, gdy w czasie uprawiania sportu następują nieszczęśliwe wypadki w postaci uszkodzeń ciała lub śmierci zawodników albo kibiców. W takich przypadkach wyłączenie przestępności czynu ma miejsce tylko wtedy, gdy skutki te zostały spowodowane w ramach tzw. ryzyka sportowego. Tolerowanie ryzyka wiążącego się ze sportem opiera się na przekonaniu, że jest to opłacalne społecznie ze względu na pożytek i przyjemność, wynikające z uprawiania sportu, i atrakcyjność widowisk sportowych dla publiczności.

Działanie ma miejsce w ramach ryzyka sportowego, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:

  • uprawianie danej dyscypliny sportu jest dozwolone

  • działanie było podjęte w celu sportowym

  • nie zostały naruszone reguły danej dyscypliny sportowej

Ad 1) Dozwolone jest uprawianie dyscyplin sportowych, jeżeli nie zostało to, w drodze wydania odpowiednich przepisów, zabronione przez państwo. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy tu o dyscyplinie sportowej mającej pewne zasady i reguły zachowania się, zabezpieczające uczestników przed nadmiernym ryzykiem.

Ad 2) Działanie musi być podjęte dla osiągnięcia celów wynikających z reguł danej dyscypliny sportu ( strzelanie bramki, zadania ciosu itd.), a nie w celu np. „odegrania się” na przeciwniku pod pozorem działania o charakterze sportowym.

Ad 3) Najważniejszym elementem działania ryzyka sportowego jest działanie w ramach reguł danej dyscypliny sportowej. Chodzi naturalnie o tę grupę reguł , która ma na celu bezpieczeństwo współuczestników zawodów. Na przykład spowodowanie śmierci bramkarza w czasie meczu piłki nożnej przez usiłowanie kopnięcia piłki w sytuacji, gdy reguły gry nakazują już powstrzymanie się od tego działania, będzie wykluczało powołanie się sprawcy na ryzyko sportowe.

Natomiast spowodowanie takiego samego skutku bez naruszenia reguł bezpieczeństwa będzie się mieściło w ramach ryzyka sportowego, nawet jeżeli sprawca naruszył reguły mające charakter umowny, np. uderzając piłkę ręką w czasie meczu piłki nożnej. Powołanie się na ryzyko sportowe jako na okoliczność wyłączającą przestępczość czynu odnosi się nie tylko do oficjalnie organizowanych zawodów, lecz do wszystkich sytuacji uprawiania sportu, jeżeli tylko spełnione zostały przesłanki tego ryzyka.

Do góry