Ocena brak

Co to jest porażenie mózgowe?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Porażenie mózgowe to choroba po­legająca na paraliżu albo osłabieniu górnej części mózgu. Chory nie mo­że kontrolować pracy mięśni i po­prawnie wykonywać ruchów.
Porażenie mózgowe jest spowodowane defek­tem mózgu. Najwyraźniejszymi oznakami fizycznymi choroby są nieskoordynowane, gwałtowne ruchy głowy i zaburzenia mowy. Cza­sami specjaliści nazywają chorobę tę spastycznością, choć określenie to odnosi się przede wszyst­kim do jednego z jej objawów, a mianowicie wzmożonego napięcia głównych mięśni kończyn. Porażenie mózgowe nosi też nazwę choroby Little'a. Jest to właściwie zespół dolegliwości różnych rodzajów i o różnym stopniu zaawansowania.
U chorych dotkniętych porażeniem mózgowym mogą wystąpić zróżnicowane objawy. U niektórych pojawiają się zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu, które poza kalectwem fizycznym prowadzą cza­sem także do upośledzenia procesów umysłowych. Czasami występują u nich trudności z uczeniem się albo niedorozwój umysłowy, jednak niektórzy pacjenci wykazują normalną albo nawet wyjątkową inteligencję a są upośledzeni fizycznie. Niektórzy chorzy mają kłopoty ze wzrokiem lub słuchem. Ze względu na wyjątkowo duże zróżnicowanie obja­wów uważa się, że jest tyle odmian porażenia mózgowego, ilu jest ludzi dotkniętych tą chorobą.
Porażenie mózgowe może rozwinąć się w okre­sie życia płodowego, na skutek uszkodzeń pow­stałych w czasie porodu lub wkrótce po nim, jed­nak często dopiero po upływie kilku lat widać, jak jest rozległe.

Podobne prace

Do góry