Ocena brak

Co to jest pasteryzacja?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Ludwik Pasteur urodził się w Dole we Francji, w 1822 roku. Po uzyskaniu specjalizacji z fizyki i chemii w École Normale Supérieure w Paryżu, rozpoczął badania naukowe nad krystalografią, nauką o formach i strukturach kryształów. Właśnie wtedy ujawniła się pasja odkrywcza Pasteura, która towarzyszyła mu przez całą karierę zawodową. W 1844 roku, w wieku zaledwie 22 lat, Pasteur odkrył, że niektóre substancje są zbudowane z kryształów, występujących w dwóch różnych for­mach, będących dla siebie wzajemnie lustrzanym odbiciem. Te dwa rodzaje kryształów (zwane formą lewoskrętną i prawoskrętną) mają identyczne własności fizyczne i skład chemiczny, ale różnie zachowują się w procesie polaryzacji światła. To odkrycie stworzyło podstawy rozwoju tzw. stereo-chemii, zajmującej się badaniem ułożenia atomów w cząsteczkach związków chemicznych.
Pasteur piastował kilka stanowisk naukowych: był profesorem chemii uniwersytetów w Stras­burgu, Lille oraz Sorbony w Paryżu. W tym czasie zainteresował się rolą mikrobów w procesie fer­mentacji i przenoszenia chorób. Podczas pobytu w Lille, gdzie pracował w latach 50. i na początku lat 60. XVIII wieku, działalność Pasteura była finansowana przez społeczność lokalną oczekują­cą, że naukowiec skoncentruje swoje wysiłki na takich badaniach naukowych, które przyniosą korzyść miejscowym gałęziom przemysłu, na przy­kład winiarstwu i produkcji jedwabiu. W ten spo­sób Pasteur stał się jednym z pierwszych uczonych, którzy wykorzystywali naukę do celów komery-cyjnych. Producenci wina zamieszkujący okolice Lille prosili go, by zajął się badaniem dobrych i złych roczników wina oraz zidentyfikował czyn­niki powodujące różnice w jakości trunku.
Wino jest produkowane na drodze procesu zwa­nego fermentacją, podczas którego cukry znajdu­jące się w soku winogronowym zostają przetwo­rzone przez mikroorganizmy w alkohol. Podczas swoich doświadczeń Pasteur odkrył, że jakość wina zależy od działalności określonych szczepów droż­dży. Następnie wykazał, że można uzyskać lepszą jakość wina, jeśli podgrzeje się sok winogronowy i w ten sposób zabije występujące w nim bakterie, a następnie zmiesza z niewielką ilością wina dobrej jakości, które zawiera pożądane mikroorganizmy, czyli odpowiedni szczep drożdży.

Następnie Pasteur opracował proces, który pozwa­la przedłużyć okres trwałości artykułów spożyw­czych. Proces ten polega na podgrzewaniu pro­duktów w temperaturze 62,8°C przez 30 minut albo w temperaturze 71,7°C przez 15 sekund, a na­stępnie gwałtownym schłodzeniu ich do tempera­tury poniżej 10°C. W naszych czasach proces ten, zwany pasteryzacją, jest powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym, zwłaszcza do konser­wowania przetworów mleczarskich.
W 1859 roku francuski naturalista, Felix Archi­mede Pouchet (1800-1872) napisał raport będący obroną teorii samórództwa. W odpowiedzi Ludwik Pasteur przeprowadził serię eksperymentów, które miały na celu ostateczne udowodnienie fałszywości tej teorii. Podobnie jak wielu innych zwolenników biogenezy naukowiec napełnił butelki wywarem, który zaczaj podgrzewać. Różnica tkwiła w kształ­cie butelek: tym razem miały długie, zagięte szyj­ki, niczym szyje łabędzie.
Pomysł Pasteura polegał na tym, że do butelek o takim kształcie szyjki bardzo łatwo może dostać się powietrze, ale cząsteczki kurzu oraz przeno­szone przez nie drobnoustroje osiądą na zagięciach szyjki i nie dostaną się do wywaru. Eksperymenty zakończyły się powodzeniem. Niektóre z wykorzy­stanych przez Pasteura butelek szczelnie później zamknięto i umieszczono na wystawie w Instytucie Pasteura w Paryżu; choć od eksperymentu minęło już 100 lat, nie widać śladów zepsucia. Wyniki swoich doświadczeń Pasteur przedstawił 7 kwietnia 1864 roku na Sorbonie; teoria samorództwa ostatecznie upadła.

Podobne prace

Do góry