Ocena brak

Co to jest konstytucja?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Każde niemal państwo ma swoją konstytucję - zbiór podstawowych przepisów, na podstawie któ­rych sprawowane są rządy. Najstarszą spisaną kon­stytucją, wciąż jeszcze obowiązującą, jest konsty­tucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Została uchwalona w roku 1787, a od tego czasu wprowa­dzano do niej kilkukrotnie poprawki.
Przykładem innej spisanej konstytucji jest na przykład konstytucja australijska. Ogłoszono ją 1 stycznia 1901 roku, kiedy sześć oddzielnych kolo­nii brytyjskich połączyło się, formując Związek Australijski - do dziś jest to oficjalna nazwa tego kraju. Konstytucja australijska określa uprawnienia parlamentu federalnego - władzy ustawodawczej, w której skład wchodzą Izba Reprezentantów i Se­nat. W konstytucji znajduje się stwierdzenie, że monarcha brytyjski, który jest oficjalnie głową pań­stwa, ma prawo wyznaczyć gubernatora reprezen­tującego jego interesy.
Spośród nowoczesnych państw tylko Wielka Brytania nie posiada spisanej konstytucji. Przepisy określające uprawnienia i obowiązki rządu znaj­dują się w wielu osobnych dokumentach, takich jak tzw. Wielka Karta Swobód, a także są określa­ne przez zwyczaje i precedensy prawne, z których niektóre powstały setki lat temu.

Podobne prace

Do góry