Ocena brak

Co to jest eutro­fizacja?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Jednym z najczęstszych objawów zanieczyszcze­nia wody jest zazielenienie powierzchni, tzw. eutro­fizacja. Glony i inne wodne rośliny obficie kwitną na powierzchni, kiedy woda jest wypełniona spły­wającymi z otaczających zbiornik pól nawozami. Największy wpływ na eutrofizację mają fosfora­ny, które sprzyjają rozwojowi roślin nie tylko na lądzie, ale i w wodzie. Zwiększona zawartość związków fosforu sprawia, że doskonale rozmna­żają się nie tylko glony, lecz także bakterie.
Sytuacja pogorszyła się znacznie w ciągu ostat­nich 20 lat, w tym czasie wiele światowych zbior­ników pokryło się zielonym kożuchem, a ich wody zostały skażone bakteriologicznie. Wody śródlą­dowe stały się wylęgarnią niebezpiecznych bakte­rii, pierwotniaków i grzybów. Niektóre gatunki bakterii, np. salmonella czy Listeria, i pierwotnia­ków są niemal tak samo niebezpieczne dla zdro­wia człowieka jak przecinkowiec cholery.
Zielona warstwa kwitnących glonów działa jak wyższe piętro tropikalnych lasów deszczowych -zasłania słońce roślinom i zwierzętom żyjącym bli­żej dna. Brak słońca oznacza zanikanie roślin pro­dukujących tlen, które stanowią główne źródło pożywienia dla wodnych bezkręgowców i krę­gowców. Co więcej, niektóre gatunki glonów wy­dzielają trujące substancje, zabójcze dla ryb i in­nych słodkowodnych organizmów. W rezultacie niektóre jeziora, niegdyś przyciągające latem ludzi, obecnie opustoszały, odstraszywszy turystów zieloną, toksyczną wodą. Bujny rozkwit glonów i bak­terii jest wynikiem nie tylko nawożenia pól upraw­nych. Znaczący wpływ na ich rozwój ma leśnic­two, w którym od pewnego czasu również zaczęto stosować użyźniacze, wcześniej czy później dosta­jące się do wody.

Do góry