Ocena brak

Co to jest dźwignia?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Nasz wielokrotnie wspominany dziadek do orze­chów składa się z dwóch dźwigni jednostronnych, połączonych na jednym końcu sworzniem, pełnią­cym rolę punktu podparcia. Ściskamy przeciwległe końce obu dźwigni, natomiast orzech umieszcza­my w szczękach, znajdujących się znacznie bliżej sworznia. Dźwignie mogą mieć różne kształty i za­stosowania. Na przykład łom jest dźwignią zakrzy­wioną u jednego końca. Ta zakrzywiona część służy jako punkt podparcia. Gdy do dłuższego końca przyłożymy umiarkowaną siłę, to krótszy koniec będzie działał siłą znacznie większą, wystar­czającą na przykład do wyłamania drzwi.
W każdym z rodzajów dźwigni stosunek dłu­gości ramion (odległości od punktu podparcia do miejsc przyłożenia siły i obciążenia) określa sto­sunek prędkości i zwykle w przybliżeniu przeło­żenie mechaniczne.
Dźwignia podparta dokładnie na środku, mają­ca oba ramiona tej samej długości, nie powoduje żadnego zwiększenia siły. Urządzenie takie jest jednak niekiedy stosowane, np. dla zmiany kie­runku działania siły. Doskonałym przykładem takiej maszyny jest huśtawka.

Podobne prace

Do góry