Ocena brak

CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM SPRAWSTWA W JEGO SZEROKIM ROZUMIENIU, JAK DZIELIMY SPRAWSTWO? OMÓW POJĘCIE SPRAWSTWA ZWYKŁEGO, WSPÓŁSPRAWSTWA I SPRAWSTWA KIEROWNICZEGO

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Wg art. 18 §1 k.k.

Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

Sprawstwo, w terminologii prawniczej realizacja znamion typu czynu zabronionego zarówno w sposób bezpośredni (usiłowanie, przygotowanie), czyli sprawstwo właściwe, jak i pośredni, czyli sprawstwo niewłaściwe, obejmujące podżeganie i pomocnictwo. Ponadto wyróżnia się jednosprawstwo, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze.

Można wyróżnić następujące formy sprawstwa:

  1. sprawstwo indywidualne wykonawcze, zwane także jednosprawstwem

  2. sprawstwo kierownicze

  3. sprawstwo przez polecenie wydane osobie uzależnionej

  4. współsprawstwo

Sprawstwo zwykłe - odpowiada za nie ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam. Oznacza to z jednej strony osobiste wypełnienie znamion, z drugiej strony określa się przez to sformułowanie, że chodzi o działanie jednej osoby.

Współsprawstwo – polega na współdziałaniu dwóch lub więcej osób na podstawie porozumienia, którego treścią jest wspólne popełnienie czynu zabronionego. Porozumienie musi nastąpić przed lub w trakcie realizacji czynu zabronionego, jego forma może być dowolna, może być ono wyraźne lub dorozumiane. Istotne jest tylko to, aby miała miejsce akceptacja wspólnego popełnienia przestępstwa i związany z tym podział ról.

Ponieważ współsprawstwo polega na wspólnym popełnieniu czynu zabronionego, poszczególni współsprawcy ponoszą odpowiedzialność za całość uzgodnionej akcji przestępnej, a nie tylko za te części, które własnym działaniem zrealizowali. Klamrą spinającą odpowiedzialność współsprawców jest uzgodnione wspólne przestępstwo, toteż współsprawcy nie ponoszą odpowiedzialności za eksces jednego z uczestników (np. gdy uzgodniono wspólne popełnienie kradzieży z włamaniem, a jeden ze współsprawców dopuścił się rozboju).

Sprawstwo kierownicze - za sprawstwo odpowiada także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby, poleca jej wykonanie tego czynu. Jest to coś więcej niż podżeganie lub pomocnictwo.

Podobne prace

Do góry