Ocena brak

Co oznaczają terminy: terapia logopedyczna, reedukacja mowy, restytucja mowy i korekta logopedyczna?

Autor /Odil Dodano /12.03.2013

Terapia l o g o p ed y c z n a (syn. logoterapia, postępowanie logopedyczne) jest pojęciem najszerszym spośród wymienianych w powyższym pytaniu. Obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań

ukierunkowanych na usunięcie ws/clkich zakłóceń i zaburzeń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia i/lub rozumienia włącznie). Oddziaływania te mają na celu:

a)    usuwanie zaburzeń mowy,

b)    przywracanie mowy w przypadku jej utraty,

c)    nauczanie mowy. która się wykształciła,

d)    wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,

e)    wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności komunikacyjnej.

I) likwidację pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń procesu porozumiewania się oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń komunikacji językowej.

W postępowaniu logopedycznym - poza ustaleniem inwentarzy anormalnych zachowań językowych - ważnym etapem pracy jest orzekanie pozytywne, tzn. ustalenie, jaką kompetencją językową i komunikacyjną oraz jaką wiedzą o rzeczywistości i sprawnościami komunikacyjnymi dysponuje osoba z zaburzeniem mowy (Grabias 1997).

Spotyka się różne ujęcia terminu terapia logopedyczna, tak jak różnie nazywa się ten proces. Określenie terapia logopedyczna zastępuje się terminami: logo-t c r a p i u i postępowanie logopedyczne. Terminy terapia logopedyczna i postępowanie logopedyczne bardziej jednak oddają istotę problemu niż termin logoterapia, który raczej kojarzy się z terapią słowem niż z kompleksową terapią, jaką prowadzi się w przypadku zaburzeń komunikacji językowej M. Bogdanowicz (1985) proponuje rozdzielenie tych dwóch pojęć i stosowanie ich w następującym znaczeniu:

a)    logoterapia do nazwania czynności zmierzających do rozwijania mowy,

b)    terapia logopedyczna - do nazwania czynności usprawniających mowę.

Jednakże ze względu na to, że niektórzy autorzy używają terminu logoterapia w znaczeniu psyclioterapii oraz żc nie występuje on w użytym tu znaczeniu w innych językach należałoby z niego zrezygnować.

W ostatnich latach termin terapia logopedyczna wyparł dawniej stosowane nazwy rehabilitacja niow'y i reedukacja mowy. Obecnie nie używa si<¿ ich w znaczeniu terapii logopedycznej dlatego, żc reedukacja m o w y. podobnie jak restytucja mowy, oznacza ponowne uczenie mowy, przywracanie dawnego stanu rzeczy, co ma odniesienie jedynie do afazji (czyli do sytuacji, w której pacjent traci wcześniej nabyte umiejętności mówienia bądź rozumienia). natomiast re h a b i I i tacj a to przywracanie sprawności fizycznej i psychicznej, i dlatego termin ten jest bliższy medycynie niż logopedii.

Dość często spotykane pojęcie korekta logopedyczna jest terminem wąskim, gdyż odnosi się jedynie do postępowania w przypadku zaburzeń artykulacji. czyli do usuwania wad wymowy.

Podobne prace

Do góry