Ocena brak

Co motywuje ludzi do pracy?

Autor /infifimederse Dodano /03.10.2005

Definicja Motywacji:
Motywowanie do pracy polega na wytworzeniu pewnego układu sił, które skłonią pracownika do zachowania się w wymagany przez pracodawcę sposób. Jest to więc proces świadomego i celowego oddziaływania na pracowników poprzez dostarczanie środków i możliwości spełnienia ich oczekiwań w taki sposób, aby obie strony (pracodawca i pracownik) odniosły korzyści.
Zasady skutecznego motywowania:
-zasada proporcjonalności - zakłada proporcjonalność wynagrodzenia za wykonanie zadania oraz ponoszonych nakładów i uzyskanych efektów,
-zasada motywowania pozytywnego - mówi, że pozytywna motywacja do pracy jest skuteczniejsza niż karanie, a działania wynagradzane będą wykonane,
-zasada zróżnicowania - należy oprzeć kryteria wynagrodzeń na systemie norm i wartości uznawanych przez uczestników organizacji, nie powinny być one jednakowe dla wszystkich grup zawodowych,
-zasada niewielkiej odległości czasowej - zakłada iż wynagrodzenie ma tym większy wpływ na wyniki pracy, im mniejszy jest odstęp pomiędzy działaniem, a zapłatą z tego tytułu,
-zasada kompleksowości i systematyczności - oznacza to, iż skuteczna motywacja powinna obejmować cały kompleks oddziaływań dostosowanych do oczekiwań pracowników,
-zasada prostoty i przejrzystości systemu motywacyjnego ?system motywowania powinien być prosty i zrozumiały dla pracowników oraz akceptowany przez nich,
-zasada internalizacji celów organizacji - każdy pracownik powinien wiedzieć, jakie zachowanie jest niezbędne, aby organizacja osiągnęła swoje cele, wysoka efektywność zatrudnionych osób występuje, gdy ich system wartości pokrywa się z tym, co ma wartość dla organizacji,
-zasada uwzględniania motywu samourzeczywistnienia - poczucie wartości, ważności, użyteczności, misji wykonywanej pracy może być dla pracownika równie ważnym wynagrodzeniem, jest to typ wynagrodzenia motywujący znacznie bardziej niż pieniądze,
-zasada zachowania progów bodźcowych - zasada ta mówi, iż aby zwiększyć wysiłek pracowników w pracy należy zwiększyć także ich płace,
-zasada umowy prawnej - polega na akceptacji przepisów zawartych w systemie wynagradzania przez pracowników i pracodawcę.


Oczekiwania pracownika w stosunku do pracodawcy, jak też oferta pracodawców często wybiegają dużo dalej niż wynagrodzenie. I choć nieraz nie zdajemy sobie z tego sprawy, to właśnie dodatki decydują czy jesteśmy zadowoleni z pracy czy też nie. I choć niektórzy nazywają taką formę przywiązania do miejsca pracy "złotymi kajdankami", to chyba nikt się przed nimi nie wzbrania.
Motywacja pracownika, to nie tylko pensja...
Często zdarza się, że pensja jest tylko jednym z elementów, i to nie zawsze najważniejszym, wynagrodzenia i motywacji do pracy. Systemy premiowania finansowego pracowników odgrywają bardzo ważną rolę w systemie płacowo-motywującym przedsiębiorstwa. W dużej mierze jest to uzależnione od działu i stanowiska.

Podobne prace

Do góry