Ocena brak

Ciągły rozwój internetu

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Na początku World-Wide Web był w całości tek­stowy. Zamiast operowania myszą, naciskało się strzałki i szukało odpowiedniego hasła. Niektóre usługi dalej świadczone są w takiej formie, przy użyciu inerfejsu opartego w całości na tekście.
Jednak na początku lat 90. zespół pracujący na Uniwersytecie Illinois w Champagne-Urbana pod przewodnictwem studenta Marca Andreesena opracował oprogramowanie, które znacznie ułatwiło korzystanie z World-Wide Web. Program ten, nazwany Mosaic, był dla World-Wide Web tym, czym dla DOS-u był Windows - przełożył tekst na grafikę, co sprawiło, że system stał się łatwiejszy w użytku. Mosaic został wypuszczony na rynek, a wkrótce pojawiły się również produk­ty konkurencyjne, takie jak Cello, WinWeb i Net­scape. Nad Netscape pracowała większość ze­społu, który wymyślił Mosaic, z Andreesenem włącznie. Graficzny sposób przeglądu całkowicie zmienił możliwości pracy z World-Wide Web. Użytkowanie systemu nie wymagało już specjali­stycznego szkolenia i World-Wide Web mógł przenosić wszystkie rodzaje danych, od tekstu i grafiki do przekazów audio-wideo - z transmi­sjami telewizyjnymi i radiowymi włącznie. Jako że techniczna jakość tych ostatnich nie może się równać z tą dostępną w konwencjonalny sposób (przez radio lub telewizor), rzeczywiste znacze­nie World-Wide Web w tej sferze polega na tym, że - przykładowo - słuchacz w Europie lub Azji może odebrać audycję niewielkiej studenckiej stacji radiowej nadającej w North Carolina, która w inny sposób nie byłaby dla niego osiągalna. W ten sam sposób World-Wide Web sprawia, że niewielkie firmy mogą reklamować się na całej kuli ziemskiej.

Szyfrowanie
Technologią, która spowodowałaby, że Internet stałby się w pełni użytecznym środkiem do prze­kazywania poufnych informacji, jest szyfrowanie danych. Istnieją techniki skutecznego szyfrowa­nia, jednak powszechny strach przed tym, że mogłyby one zostać wykorzystane przez krymi­nalistów, powoduje, że nie wchodzą one do powszechnego użytku.

Pięć liczb związanych z Internetem:
1. Poprzez Internet możesz uzyskać roz­winięcie liczby n (pi) sięgające 3,2 miliar­da miejsc po przecinku.
2. Szacowana liczba użytkowników Inter­netu w Stanach Zjednoczonych w paź­dzierniku 1995 r. wyniosła 12 milionów.
3. Liczba zarejestrowanych w kwietniu 1995 r. stron World-Wide Web wyniosła 3,6 miliona.
4. Zgodnie z tempem wzrostu zaobser­wowanym w 1995 roku, szacuje się, że w 2004 r. każdy mieszkaniec Ziemi będzie podłączony do Internetu.
5. Przybliżona liczba użytkowników, któ­rzy w pierwszym tygodniu maja 1995 r. korzystali z bazy danych Yahoo Web wy­niosła 1,4 miliona.

Podobne prace

Do góry