Ocena brak

Chrześcijaństwo - Święta i uroczystości

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

W krajach należących do europejskiego obszaru kulturowego większość świąt i uroczystości zwią­zana jest z kalendarzem chrześcijańskim. Wszyscy chyba, nawet niewierzący, cieszą się na myśl o nad­chodzących świętach Bożego Narodzenia. Święta te, mimo ścisłego związku z chrześcijaństwem, swoimi korzeniami sięgają znacznie głębiej, aż do czasów pogańskich, kiedy to w wielu krajach Eu­ropy, w tym także w Polsce, uroczyście obcho­dzono najkrótszy dzień w roku, po którym nastę­powało przesilenie. Święta Bożego Narodzenia, upamiętniające dzień narodzin Chrystusa, są chyba najpopularniejszym świętem chrześcijańskim na świecie. Pierwotnie celebrowano je wyłącznie w formie uroczystej mszy świętej. Następnie stop­niowo obrastały szeregiem rytuałów i zwyczajów. Obecnie są to święta wybitnie rodzinne, wspólna wigilijna kolacja, choinka i obdarowywanie się prezentami to najbardziej charakterystyczne ze­wnętrzne elementy obchodów. Innym powszech­nym zwyczajem świątecznym jest rozsyłanie kar­tek okolicznościowych do wszystkich krewnych i znajomych. Uroczyste obchody rocznicy dnia uro­dzin boga czy proroka religijnego są spotykane nie­mal we wszystkich religiach.
W bogatych krajach uprzemysłowionych Boże Narodzenie zostało do tego stopnia skomercjali­zowane, że wielu ludzi zdaje się zapominać o jego pierwotnym, religijnym znaczeniu. Boże Narodze­nie staje się świętem rozrzutnych zakupów i nie-umiarkowanej konsumpcji. Zaczęli je też obchodzić ludzie wywodzący się z innych, niechrześcijańskich kręgów kulturowych. Podobny proces stopniowe­go odchodzenia od pierwotnej formy świąt można zaobserwować również w przypadku Wielkanocy, święta pierwotnie będącego upamiętnieniem zmar­twychwstania Jezusa. Obecnie w wielu krajach święta wielkanocne traktowane są przede wszyst­kim jako przerwa w pracy i szkole, okazja do wypo­czynku. W krajach katolickich: w Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i krajach Ameryki Łacińskiej, nie­odłącznym elementem obchodów Wielkanocy są wciąż uroczyste procesje w niedzielę, w dniu zmar­twychwstania Jezusa.

Podobne prace

Do góry