Ocena brak

Chrystologia św. Pawła - Pascha Chrystusa i życie chrześcijańskie

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Ważne przesunięcie akcentu znajdujemy w wielkich listach. Zmartwychwstanie widziane jest tu w łączności ze śmiercią na krzyżu a z drugiej strony podkreśla się, że zbawcza skuteczność Paschy Chrystusa odnosi się nie tylko do ostatecznych dni, lecz również do aktualnego życia wierzących. Łączność zmartwychwstania ze śmiercią na krzyżu jest czymś naturalnym i należy już do pierwotnej tradycji, którą Paweł przyjmuje i przekazuje (por. 1Kor 15). Również doświadczenie Apostoła idzie po tej linii, bowiem jego przepowiadanie spotyka się z odrzuceniem i sprzeciwem. Staje się jasne, że każdego apostoła dotyczy prawo, które ujawniło się w życiu Jezusa (por. 1Kor 4,9-13; 2Kor 4,7-14; Rz 8,35-36).

Śmierć Jezusa nie jest tylko warunkiem zmartwychwstania, lecz posiada własną wartość zbawczą. Stwórcza i ponawiająca moc zmartwychwstania Jezusa objawia się w świecie, w którym dominuje `grzech' i `śmierć'. Chrystus `umiera za nasze grzechy'; `daje siebie', `powierza siebie', `jest wydany' za nas na śmierć(por. Rz 8). W ten sposób Chrystus przebył drogę Sługi Jahwe w posłuszeństwie woli Ojca. Ukazał wielkość miłości Ojca i swą wolę zbawienia człowieka biorąc na siebie jego grzechy (por. Ga 1,4; 2,20; 2Kor 5,21; Rz 5,8).

W tym sensie także śmierć Chrystusa, będąc najwyższym i całkowicie darmowym przejawem zbawczej miłości Ojca, staje się źródłem życia (por. Rz 3,21-25; 5,6-10 ). W tym kontekście św. Paweł może stwierdzić, że nie chce niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego (1Kor 2,2; por. Ga 3,1; 6,14). W tym właśnie objawia się niezmierzona miłość Boża do ludzi, miłość, która jest źródłem zbawienia i życia, czego zmartwychwstanie jest jednoznacznym świadectwem.

Pascha Chrystusa posiada wartość wieczną i ostateczną i staje się obecna w Kościele poprzez wiarę (por. Rz 3,25), dar Ducha Św. (por. Rz 8) oraz przez widzialne znaki jak chrzest (Rz 6,3) i eucharystię (1Kor 10,16-21; 11,23nn).

Wynika stąd również kolejne przesunięcie akcentu jakie spotykamy w wielkich listach: zwrócenie uwagi nie na paruzję, lecz na refleksję nad nowością życia, który jest owocem Paschy w Kościele i wierzącym. Zmartwychwstały jest nie tylko zbawcą sędzią ostatnich czasów. Ponieważ jest On wiecznie żywy już teraz wstawia się za nami (Rz 8,31-34), a Jego zbawcze działanie jest zasadą nowego życia dla wierzących w Niego już obecnie a nie dopiero w przyszłości.

Podobne prace

Do góry