Ocena brak

Chrystologia św. Jana - Wcielenie Logosu

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Preegzystencja Chrystusa jest wyraźnie podkreślona w Prologu czwartej Ewangelii. Mówi się tam otwarcie o Logosie przed wcieleniem, a nawet przed stworzeniem świata. On jest Bogiem i był u Boga. To o Nim jest powiedziane, że Słowo stało się ciałem (J 1,14). Jan pisze, że "my oglądaliśmy Jego chwałę".

Uczniowie widzieli człowieka, Jezusa z Nazaretu, ale poprzez Jego gesty, słowa a przede wszystkim Jego Zmartwychwstanie widzieli oni "Jego chwałę, chwałę, którą Jednorodzony otrzymuje od swego Ojca" ( J 1,14). Cała czwarta Ewangelia jest rozwinięciem tego świadectwa: "To zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierzyli w imię Jego" (J 20,30-31; por. 1J 1,1).

Wiele razy w Ewangelii św. Jana spotykamy stwierdzenia o preegzystencji Chrystusa (J 3,16-17; 8,23). Najbardziej zdumiewającą jest następująca wypowiedź Jezusa: "Zanim Abraham stał się, Ja jestem" (J 8,58).

Jeśli bierze się pod uwagę częstotliwość pojawiania się terminu "Ja jestem" i sposób jego używania to staje się jasnym, że u Jana chodzi o sformułowanie przemyślane,o istotnym znaczeniu teologicznym. W ST punktem odniesienie dla tej formuły jest objawienie imienia Bożego (Jestem, który jestem Wj 3,1416). Pojawia się ona także u Iz 43,10,11 i Ez 16,62 ;20,42. W tym drugim wypadku formuła ta wyraża wiarę w obecność i stałe działanie Boga w historii. Jan podejmuje tę tradycję ST w odniesieniu do Chrystusa.

To w Chrystusie starotestamentalne Ja jestem znajduje szczytową realizację. W Nim obecność Boga wiernego i zbawiającego realizuje się w sposób definitywny i absolutny. Przypisując sobie tę formułę Jezus przywłaszcza sobie prerogatywy samego Jahwe. Jest to możliwe jedynie ponieważ ukazuje On Ojca i jest z Nim jedno (poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył - J 8,28). Ukaże się to jasno w misterium Paschalnym Chrystusa (Gdy wywyższycie Syna Człowieczego poznacie, że JA JESTEM - J 8,28).

Podobne prace

Do góry