Ocena brak

Choroby układu oddechowego — nie­swoiste przewlekłe

Autor /olega Dodano /22.12.2012

choroby układu oddechowego — nie­swoiste przewlekłe; wg klasyfikacji WHO (sympozjum w Moskwie 1962 r.) do ch. u. o. tego typu zalicza się: przewlekłe zapalenie oskrzeli, zespoły zaporowe odwracalne (dychawica) i nieodwracalne, rozedmę płuc, rozstrze­nie oskrzeli, przewlekłe zapalenie płuc i zwłóknienie płuc. Wyróżnienie tej grupy spowodowane jest częstością występowania tych chorób we wszy­stkich przedziałach wieku i trudno­ściami diagnostycznymi często unie­możliwiającymi właściwe rozpoznanie bez kosztownych badań diagnostycz­nych. Ch. u. o. nieswoiste przewlekłe stanowią problem społeczny, ekono­miczny i organizacyjny, ponieważ prze­ciętnie w ciągu 5 lat od momentu zauważenia pierwszych objawów u chorego uznawane jest trwałe inwalidz­two. Chorzy wymagają specjalistycznej opieki medycznej, zróżnicowanego po­stępowania rehabilitacyjnego, często pomocy społecznej.

Do góry