Ocena brak

Charakterystyka ścieków

Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014

Pojęcie „ścieki” jest bardzo szerokie. Ogólnie można wyróżnić:

—    ścieki deszczowe,

—    ścieki komunalne (bytowo-gospodarcze), tzn. ścieki pochodzące z domów mieszkalnych, instytucji komunalnych (szkoły, szpitale, hotele itp.) oraz drobnego przemysłu (pralnie itp.); w zależności od rozwiązania instalacji kanalizacyjnej, ścieki miejskie mogą obejmować również ścieki deszczowe,

—    ścieki przemysłowe,

—    ścieki mieszane.

Za wyjątkiem niektórych ścieków przemysłowych o wyraźnym, jednorodnym składzie, nie jest możliwe podanie dokładnej ilościowej i jakościowej charakterystyki składu ścieków. Z tego względu próbuje się uwzględnić ogólną zawartość organicznych zanieczyszczeń przez podanie ilości tlenu niezbędnego do ich utlenienia w określonych warunkach. Używane są następujące wielkości:

-    Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZTS) (BOD5 — biochemical oxy-gen demand) — określa ilość tlenu (w mg 02/dm3) zużywanego w ciągu 5 dni, w czasie biologicznej degradacji danego ścieku.

—    Oiemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (GhtZT) (COD -- chemical oxygen demand) — określa ilość tlenu (lub czynnika utleniającego, jak dwuchro-mian potasowy lub nadmanganian potasowy) potrzebną do utlenienia substancji organicznych w ścieku.

Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu określa ogólny ładunek substancji organicznych w ściekach, zaś Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu określa uciążliwość danych ścieków dla środowiska. Odprowadzanie nie oczyszczonych ścieków do zbiorników naturalnych, takich jak rzeki, jeziora, wody przybrzeżne, powoduje wiele niekorzystnych zjawisk. Najważniejszym z nich jest intensywny pobór tlenu na biochemiczne procesy mineralizacji związków organicznych.

Odtlenienie wód prowadzi do ich zagniwania i prawie całkowitego zaniku organizmów wodnych talach jak bakterie tlenowe, plankton, skorupiaki, ryby. Wartości BZT i ChZT informują o specyficznej uciążliwości danych ścieków dla środowiska. Odrębną kwestią jest zagrożenie toksyczne, które może mieć bardzo istotne znaczenie w przypadku ścieków przemysłowych.

W celu porównania danych o ściekach pochodzenia przemysłowego ze ściekami komunalnymi używa się pojęcia równoważnika populacyjnego (popu3ation equivalent). Określa ono liczbę statystycznych mieszkańców wytwarzających ścield komunalne, równoważne obciążeniu BZT danych ścieków przemysłowych.

Przyjmuje się, że przeciętny mieszkaniec miasta wytwarza na dobę ścieki

o wartości BZT5 równej 60 000 mg 02.

Dla przykładu, ścieki pochodzące z browaru mają równoważnik populacyjny 15-35 osób/l hl produkowanego piwa. Z kolei ścieki powstające w mleczami przy produkcji 1 nr5 mleka odpowiadają 25-70 osobom.

Procesy biotechnologicznej utylizacji ścieków są to hodowle drobnoustrojów, w których substratem dla przemian biochemicznych są ścieki. Jest to substrat bardzo zróżnicowany i znacznie różniący się od surowców stosowanych w innych obszarach biotechnologii.

Ścieki komunalne znacznie różnią się od ścieków przemysłowych. Z kolei skład ścieków przemysłowych zależy od stosowanych technologii. Ilość ścieków podlega wahaniom dobowym i sezonowym. Zawartość zanieczyszczeń w ściekach jest zmienna, związana zarówno z porą dnia, jak i np. cyklami procesu technologicznego. Ścield komunalne wykazują charakterystyczną fluktuację dobową: najmniej jest ich w nocy (minimum między 2 i 5 w nocy), zaś najwięcej ok. godz. 14.

Zwykle wraz ze wzrostem ilości ścieków w cyklu dobowym obserwuje się również wzrost BZT tych ścieków — ok. 14 nie tylko jest najwięcej ścieków, ale również zawierają więcej zanieczyszczeń. Za wyjątkiem niektórych stężonych ścieków przemysłowych, stężenie zanieczyszczeń w ściekach nie jest wysokie.

Z uwagi na ich ilość i charakterystykę, ścieki nie mogą być przerabiane biologicznie w warunkach jałowych. Używanie zatem czystych kultur jest wykluczone. W praktyce biodegradacja ścieków zachodzi pod wpływem naturalnych kultur mieszanych, zdolnych do wzrostu w danym środowisku.

W odróżnieniu od innych procesów biotechnologicznych, w których asymilacja pożywki przez drobnoustroje jest jedynie środkiem do uzyskiwania efektów technologicznych, głównym celem w oczyszczaniu ścieków jest asymilacja składników ścieku przez mikroorganizmy.

 

Podobne prace

Do góry