Ocena brak

Charakterystyka metod badań metodologicznych.

Autor /Galmeeria Dodano /06.12.2007

Politologia jest jedną z dyscyplin naukowych nauka humanistycznych i społecznych. Przedmiotem jej poznania jest polityka. Polityka to działalność społeczna związana z dążeniem do wykonywania, zdobywania władzy wewnątrz państwa oraz w stosunkach międzypaństwowych. Przedmiotem poznania politologii jest działalność państwa, partii politycznych, ogół zjawisk i stosunków związanych ze zdobyciem, utrzymaniem i wykorzystaniem władzy.
W pojmowaniu i tłumaczeniu otaczającej rzeczywistości , w tym zjawisk społecznych i politycznych, ludzie zazwyczaj odnoszą się do własnych doświadczeń życiowych, obserwacji, zdrowego rozsądku, intuicji i autorytetów. Przesłanki te nie są jednak wystarczające do poznania obiektywnej rzeczywistości. Poznanie naukowe wymaga oparcia się na podstawach metodologicznych.
Pojęcie metody badawczej stanowią zasady i sposoby systematycznych dociekań w celu poznania obiektywnej rzeczywistości. Metoda badań jest zintegrowanym systemem reguł, wskazań i przepisów potrójnie uwarunkowanych. Po pierwsze, metoda opiera się na obiektywnych prawidłowościach opisujących przedmiot badania, które są sformułowane w postaci odpowiedniej teorii. Po drugie, metoda jest określona i wyznaczona przez charakter badanego zagadnienia. Po trzecie metody zależą od środków badania, jakimi w danej sytuacji dysponujemy.
Generalnie zwykło się wyodrębniać w politologii metody zbierania materiałów oraz ich opracowywania i interpretacji. Metody zbierania materiałów nazywa się najczęściej technikami. Podstawowymi technikami są wywiad, ankieta, gromadzenie wypowiedzi osobistych i gromadzenie dokumentów. W opracowywaniu materiałów podstawowymi sposobami ich przetwarzania są analiza i synteza. Analiza polega na rozbiorze jakiegoś złożonego zagadnienia zaś synteza na łączeniu prostych pojęć celem osiągnięcia wyników złożonych.

1)Analiza systemowa

Analiza systemowa jest jedną z bardzie wpływowych orientacji metodologicznych w politologii. Zajmuje się zjawiska polityczne w kategoriach systemowych. Analiza polega na konstruowaniu modelu pojęciowego zjawisk politycznych. Analiza systemowa polityki może dotyczyć trzech różnych zagadnień:
systemu politycznego jako całości,
skupia się na określonym podsystemie w ramach szerszego systemu politycznego,
skupia się na elemencie systemu politycznego.

2)Ujęcia ilościowe i jakościowe

W badaniach zjawisk masowych, do których należą zjawiska społeczo-politologiczne, konieczne są ilościowe i jakościowe ujęcia. Określa się je mianem statystycznych.
Podejście ilościowe zakłada, że przedmiot badań politologicznych powinien być bardzo ściśle zakreślony. W badaniach należy stosować procedury, które opierają się na sprowadzaniu wszystkich badanych zjawisk do ilościowo określonych wielkości. W dalszej procedurze takich badań stosuje się zasady statystyki społecznej.

Podobne prace

Do góry