Ocena brak

Charakterystyka akcji

Autor /coubsEncoca Dodano /16.03.2005

Charakterystyka akcji
a. akcja - jest to papier wartościowy potwierdzający udział w majątku spółki akcyjnej
b. rodzaje akcji
· a)imienne (powinny zawierać nazwisko akcjonariusza, prawnego właściciela papieru wartościowego i mogą być wydawane przed pełną wpłatą pieniędzy za nie, czyli kupujący uzyskuje formę kredytu przy ich zakupie, przy zbywaniu akcji imiennych obowiązuje przelew połączony z wręczeniem dokumentu, posiadaczy akcji imiennych wpisuje się do księgi akcjonariuszy spółki)
b)na okaziciela (muszą być opłacone w całości przed ich wydaniem, mogą być zbywane bez formalności, po prostu przez ich wręczenie.)
· a) zwykłe (są pierwszymi papierami wartościowymi, jakie emituje spółka. Reprezentuje udział własnościowy w firmie i spośród wszystkich wyemitowanych papierów wartościowych posiada najniższy priorytet roszczenia w stosunku do zysków i aktywów spółki. Akcje zwykłe charakteryzują się nieograniczonym potencjałem wypłaty dywidend i wzrostu cen)
b)uprzywilejowane (co do głosu, co do dywidendy, co do podziału majątku) (zawierają szersze prawa niż zwyczajne, a dotyczy to m.in.: rozszerzonego prawa głosu na walnym zebraniu, podziału dywidendy lub majątku w razie likwidacji spółki. Akcje uprzywilejowane są najczęściej akcjami imiennymi).
Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:

1. firmę, siedzibę i adres spółki,
2. oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
3. datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
4. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne akcji,
5. wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
6. ograniczenia co do rozporządzania akcją,
7. postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.(ART.3281KSH)
Rynek papierów wartościowych dzieli się na:
a. rynek pierwotny
b. rynek wtórny
Charakterystyka rynku pierwotnego
a. na rynku pierwotnym następuje sprzedaż nowych emisji pap. wart. inwestorom
b. na rynku pierwotnym rozróżnia się dwa sposoby oferowania pap. wart. inwestorom:
· oferta publiczna (informacje przekazywane w środkach masowego przekazu jest kierowana do więcej niż 300 osób lub nieoznaczonego adresata w środkach masowego przekazu)
· oferta niepubliczna (jest kierowana do mniej niż 300 osób lub gdy akcje są udostępniane pracownikom na preferencyjnych warunkach lub gdy propozycja nabycia akcji dotyczy jednoosobowych spółek skarbu państwa (10% pakietu dla jednego nabywcy))
Rynek wtórny obejmuje:
a. rynek giełdowy
b. rynek poza giełdowy

Podobne prace

Do góry