Ocena brak

Charakterystyczne cechy przedsiębiorstwa wirtualnego

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

  1. złożoność organizacji, co wyrażane jest poprzez takie określenia jak: zbiór jednostek organizacyjnych przestrzennie rozproszonych; sieć niezależnych przedsiębiorstw; integracja niezależnych przedsiębiorstw w procesach kreowania produktów; kompleksowy system łączący w jedną całość producentów, klientów, oferentów usług dodanych; połączenie dziesiątek, a nawet setek firm, przy czym każda skupiona jest na tym, co wykonuje najlepiej; forma współpracy (kooperacji) prawnie niezależnych przedsiębiorstw, instytucji i/lub osób fizycznych.

  2. tymczasowość organizacji. Organizacja wirtualna jest tworzona na zasadzie dobrowolności, a jej uczestnicy wchodzą ze sobą w różnego typu związki w celu realizacji wspólnego celu. Uczestnictwo w organizacji nie wymaga zawarcia formalnych umów cywilnoprawnych. Czas trwania związku jest ustalany przez tworzących organizację. Decyzję o jej likwidacji lub rekonstrukcji może podjąć każdy uczestnik, który pierwszy uzna, że istnienie tego związku jest dla niego niekorzystne. Organizacja wirtualna działa w tak zwanej cyberprzestrzeni, która powoduje, że okres trwania tego związku może być bardzo krótki, podobnie jak czas realizacji zadań. Tymczasowość struktury organizacji wirtualnej powiązana jest również z możliwościami udziału danego przedsiębiorstwa w wielu organizacjach wirtualnych jednocześnie. Stwarza to szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą się stać dostawcami produktów lub usług dla wielu przedsięwzięć jednocześnie. Tymczasowość organizacji wirtualnych, umożliwiająca elastyczną, najlepszą w danym okresie konfigurację partnerów, będąc jej zaletą wydaje się równocześnie ich poważnym zagrożeniem.

  3. intensywne wykorzystywanie technologii informatycznych. Organizacja wirtualna opiera się na sieciach komputerowych, które stanowią fizyczne środowisko wymiany informacji (komunikacji) pomiędzy jednostkami organizacyjnymi. Organizacje wirtualne charakteryzują się całkowitym rozdzieleniem procesu realnego (produkcyjnego) i procesu informacyjnego. Pierwszy określany jest jako materialny, fizyczny łańcuch wartości. Drugi jako niematerialny, wirtualny, komunikacyjno-informacyjny łańcuch wartości.

Przyjmując za punkt rozważań przesłanki tworzenia organizacji wirtualnej, jako jej najistotniejsze cechy wymienia się:

  1. Jest zorientowana na klienta. Oznacza to, że jej procesy zadaniowe są wyraźnie skierowane na jego potrzeby;

  2. Dąży do jednoznacznych celów, które są znane wszystkim uczestnikom i przez nich przyjmowane;

  3. Posiada zdolność do dostrzegania szans rynkowych bez długotrwałych przebiegów administracyjnych. Przy nowych okazjach może się na nowo formować, przegrupowywać, lub nawet powstawać od nowa;

  4. Może szybciej decydować. Żaden konkurent nie powinien dysponować możliwością szerszego wykorzystywania szans rynkowych;

  5. Przez kombinacje głównych uprawnień swoich uczestników dysponuje paletą światowych umiejętności na taką skalę, aby wykorzystywać każdą odpowiednią zdolność;

  6. Opiera się na zaufaniu. Bez wystarczającej dozy zaufania zbyt dużo czasu jest marnowane na wyjaśnienia i prawne dochodzenia. Brak zaufania prowadzi do upadku danej organizacji wirtualnej;

  7. Dba o częste i rzetelne komunikaty i odpowiedni styl zarządzania.

Podobne prace

Do góry