Ocena brak

Charakter prawny i funkcje Prezydenta RP

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Ustrojową pozycję Prezydenta określa zasada podziału władz. Art. 10 ust. 2 wymienia urząd Prezydenta jako jedno z dwóch podstawowych ogniw władzy wykonawczej. Konstytucja z 1997 r. utrzymała w Polsce parlamentarny system rządów, a ustrojowa pozycja Prezydenta może być określona sześcioma podstawowymi zasadami:

  1. organizacja władzy wykonawczej oparta jest na zasadzie dualizmu, czyli odrębnego funkcjonowania Prezydenta oraz rządu z Premierem na czele; domniemanie kompetencji w sprawach polityki państwa działa jednak na rzecz RM,

  2. Prezydent powinien pełnić funkcję arbitra w stosunkach między Sejmem, a rządem,

  3. Prezydent jest wybierany przez Naród; z tego punktu widzenia urząd prezydenta można uznać za jeden z organów, poprzez które Naród wykonuje swoją suwerenność (art. 4 ust. 2 K),

  4. urząd prezydenta ma charakter kadencyjny i ograniczony w czasie - art. 127 ust. 2 ustala kadencję Prezydenta na okres 5 lat i tylko raz dopuszcza możliwość ponownego wyboru,

  5. Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej wobec parlamentu, a podlega tylko odpowiedzialności konstytucyjnej w razie naruszenia prawa (art. 145),

  6. niezależność Prezydenta ulega poważnemu ograniczeniu wobec wymogu zaopatrywania jego aktów urzędowych w rządową kontrasygnatę (art. 144),

  7. zasada niepołączalności – w myśl art. 132 K Prezydent nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem.

Prezydent podlega szczególnej ochronie prawnej, bo za popełnione przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko przed TS. Wynagrodzenie prezydenta i jego uprawnienia emerytalno - socjalne reguluje ustawa z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawa z 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta RP. Prezydent ma obowiązek składania na ręce Pierwszego Prezesa SN oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz ewentualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka.

Zadania Prezydenta w najbardziej ogólnym wymiarze wyznacza art. 126 K. określa on Prezydenta jako: najwyższego przedstawiciela RP, gwaranta ciągłości władzy państwowej, powierza mu misję czuwania nad przestrzeganiem konstytucji i stania na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Są to najistotniejsze cele i wartości, których ochronie i realizacji Prezydent powinien poświęcać szczególną uwagę. Art. 126 ust. 3 określa, iż Prezydent wykonuje powyższe zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

Podobne prace

Do góry