Ocena brak

CHARAKTER PRAWNY BUDŻETU

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Z budżetu wynikają reguły zachowania, które stanowią niepowtarzalne zespoły działań, wskazują jednorazowy sposób zachowania się i są adresowane do określonej liczby adresatów znanej z góry.

Najczęściej stwierdza się, że budżet po stronie dochodów stanowi zbiór przewidywań, szacunek wpływów, prognozę, a więc kwoty dochodów zamieszczone w budżecie nie mają charakteru wiążącego w przeciwieństwie do wydatków budżetowych w przypadku których mamy do czynienia z zakazem ich przekraczania i zmiany przeznaczenia.

Po stronie wydatkowej jest on zbiorem upoważnieniem do dokonywania wydatków z których każde upoważnienie cząstkowe składa się z trzech elementów:

  • Kwoty do jakiej może być poniesiony wydatek

  • Celu którego realizacji służyć ma dokonanie wydatku

  • Okresu w którym wydatek może być realizowany

Zamieszczenie w uchwalonym budżecie odpowiednich kwot nie stanowi podstawy prawnej do powstania obowiązków prawnych lub też uprawnień dla podmiotów z poza kręgu państwowych organów i jednostek organizacyjnych, ani też do powstania kompetencji odpowiednich podmiotów w zakresie ich realizacji (art. 32 U.F.P, wyjątek dot. Subwencji dla j.s.t)

Tytuły prawne dla poboru dochodów i dokonywania wydatków wynikają z przepisów prawa materialnego.

Budżet nie ustanawia żadnych praw bądź obowiązków tzw. osób trzecich.

Spór o charakter prawny budżetu (z wykładu z 2006) narodził się w II połowie XVIII wieku w Prusach . Potem przeniósł się do Francji i USA. Zaczęto dochodzić , że uchwalona przez parlament ustawa budżetowa jest ustawa jedynie w znaczeniu formalnym , ale nie wywołuje skutków materialno –prawnych Głównym przedstawicielem tego sporu był Jelinek ( niemiecki prawnik ) , który prezentował stanowisko takie, że budżet jest ustawa w znaczeniu formalnym przeciwstawił mu się Bellafeldech.

Spór ten miał charakter polityczny .

Bismarck oraz prezydent Francji i USA chcieli osłabić znaczenie uchwalenia budżetu państwa przez parlament. Bismarck doprowadził do tego, że w jednym roku nie przedłużył projektu ustawy Parlamentowi ale to nie wpłynęło w znaczący sposób na funkcjonowanie finansów Państwa. Administracja państwowa musiała bowiem nadal pobierać dochody i dokonywać wydatków. Taki budżet nazwano budżetem administracyjny . Ale ta walka polityczna o znaczenie budżetu nie zakończyła się zwycięstwem.. Wszystkie późniejsze konstytucje oraz prawa budżetowe podkreślają że budżet państw uchwala się w formie ustawy budżetowej

Nadaje się mu szczególny reżim prawny, który wyraża się w odmienności tworzenia, wykonywania i kontroli tego aktu.

Charakter prawny norm budżetu państwa ( z wykładu z 2006)

Normy budżetowe ( planistyczne ) nazywane normami planowymi(wg części teoretyków) nie maja takich celi jakich wymaga się od normy prawnej. Przede wszystkim nie mają charakteru generalnego tzn. , nie są ogólne w taki sposób żeby były adresowane do jednej kategorii adresatów, ani nie są abstrakcyjne tzn. takie aby normowały powtarzające się zachowanie adresatów. Normy te mają indywidualny charakter , czyli adresowane są do jednostkowych adresatów wskazując ich konkretne obowiązki. Z budżetu wynikają reguły zachowania, które stanowią niepowtarzalne zespoły działań, wskazują jednorazowy sposób zachowania się i są adresowane do określonej liczby adresatów określonych z góry.

Zdaniem części teoretyków, zarówno zdania w zakresie dochodów jak i wydatków są wiążące (dyrektywne), choć istnieją różnice w rozumieniu treści obowiązków w zależności od tego, czy chodzi o dochody budżetowe, czy też wydatki. Wg jednych przedstawicieli tej grupy realizacja zadań jest nakazem, z tym że w zakresie wydatków nakaz połączony jest z zakazem przekraczania ustalonych w budżecie limitów lub zmiany ustalonego w budżecie przeznaczenia środków.

Zadania w zakresie dochodów stanowią zadania minimalne, a w zakresie wydatków są limitem maksymalnym. Zdaniem innych przedstawicieli , nakazowy charakter mają jedynie zadania w zakresie wydatków budżetowych, które oznaczają nakaz nieprzekraczania wydatków budżetowych przeznaczonych na określony cel, zaś w zakresie dochodów brak jest elementu nakazowego dyrektyw, ale obowiązek wykonawców budżetu polega na dołożeniu wszelkich starań, aby należne państwu dochody gromadzić jak najpełniej i jak najbardziej terminowo.

Inne odmienności.

Normy budżetu mają ograniczony czas obowiązywania, ich treścią są wskaźniki finansowe, co powoduje , że i te elementy odróżniają je od norm klasycznych.

Charakter norm budżetu też przybrał charakter sporu W doktrynie powszechnie przyjmowano , że normą prawna jest norma generalno – abstrakcyjna a nie normy indywidualne.

Podobne prace

Do góry