Ocena brak

Certyfikacja systemów jakości

Autor /Elig Dodano /28.05.2013

Certyfikacja systemów zapewnienia jakości jest obecnie rozpowszechniona zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. W Polsce oparta jest na Polskich Normach serii PN-ISO 9000. Centrum dokonuje certyfikacji systemów zapewnienia jakości na podstawie obowiązujących przepisów, wdrożonych zasad i ustanowionych procedur. Przeprowadzane są audity systemów jakości zgodnie z normą PN-ISO 10011.

Certyfikacja systemów zapewnienia jakości jest ciągle udoskonalana i rozwijana. W zakresie certyfikacji systemów jakości nawiązano współpracę z firmami zagranicznymi, np. z angielską BSI Quality Assurance (BSI QA) czy niemiecką Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbH (DQS). Przeprowadzane są wspólne audity systemów jakości z udziałem auditorów tych organizacji.

Zainteresowanie szkoleniem oraz wdrażaniem systemów jakości opartych na normach PN-ISO 9000 jest w Polsce bardzo duże. W wielu przypadkach brak posiadania przez producentów certyfikowanego systemu jakości według ISO 9000 uniemożliwia eksport wyrobów.

Podejmując starania o uzyskanie certyfikatu systemu jakości, zainteresowany podmiot gospodarczy winien skontaktować się z PCBC (lub inną akredytowaną jednostką certyfikacyjną), gdzie otrzyma konkretne informacje dotyczące procesu certyfikacji. Należy dodać, że opracowanie księgi jakości, przewidziane procedurą certyfikowania systemów jakości u dostawców, już samo w sobie niesie obowiązek idealnego dostosowania warunków w przedsiębiorstwie do wymagań stawianych przez system.

Posiadanie udokumentowanego systemu spełniającego wymagania norm PN-ISO 9000 daje gwarancję stabilności produkcji na poziomie zgodnym z oczekiwaniami odbiorców i jest przepustką do ekspbrtu. Rozwój certyfikacji systemów jakości jest dla centrum sprawą dużej wagi. W kraju przodującym w dziedzinie certyfikacji, tj. Wielkiej Brytanii, nie można otrzymać certyfikatu dla wyrobu, jeżeli producent nie posiada certyfikowanego systemu jakości.

W krajach zachodnich rozwija się również certyfikacja usług. Wiele banków, firm transportowych i innych deklaruje, że posiada system jakości zgodny z normami ISO 9000, co jest traktowane jako nobilitacja, stawia posiadacza certyfikatu w lepszej sytuacji w dziedzinie promocji i wzbudza zaufanie klientów do jego usług.

W UE certyfikaty systemów jakości są formą ubezpieczenia się od odpowiedzialności prawnej i finansowej, co ma istotne znaczenie w związku ze stosowaniem dyrektywy UE, dotyczącej odpowiedzialności prawnej i finansowej, a także dotyczącej odpowiedzialności za wyrób. Certyfikaty te są brane pod uwagę zarówno przez sądy, jak i firmy ubezpieczeniowe.

System jakości zgodny z wymaganiami norm ISO serii 9000 daje firmie szanse na:

-    większą konkurencyjność na rynku,

-    niższe koszty wytwarzania, wyższą rentowność,

-    sprawniejsze zarządzanie,

-    ułatwienie eksportu,

-    zadowolenie klientów,

-    podniesienie poziomu kwalifikacji personelu.

Krajowy system certyfikacji systemów jakości jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich dostawców spełniających kryteria certyfikacji systemów jakości.

Podobne prace

Do góry