Ocena brak

Centra usług logistycznych

Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011

Jednym z warunków sprawnego przemieszczania produktów w systemie eurologistki jest tworzenie węzłowych punktów modalnych sieci logistycznej, nazywanych centrami usług logistycznych (CUL). Przejściową formą tworzenia centrów usług logistycznych były zintegrowane zespoły magazynów, zwane także dzielnicami magazynowania.

Zintegrowany zespół magazynowy to wyodrębnione urbanistycznie połączenie budynków i budowli magazynowych wraz z wyposażeniem magazynowo-transportowym na wydzielonym obszarze. Powstanie ZZM wiąże się z koniecznością uwzględnienia w tych zespołach układów transportowo-komunikacyjnych. Z tego względu wyróżniamy: koncentryczny model sieci zespołów magazynowych; satelitarny model sieci zespołów magazynowych.

W modelu koncentrycznym zespół magazynów pełni rolę wiodącą względem pozostałych, a w modelu satelitarnym magazyny są rozmieszczone w grupach bez specjalnego znaczenia. Rozwiązaniem efektywnym ekonomicznie jest zbudowanie zintegrowanych zespołów magazynowych o powierzchni od 20 tys. m2 do 100 tys. m2.

Wraz z globalizacją systemów logistycznych za rzecz najważniejsza uznano nie wielkość zespołów lecz dostępność transportową do zespołów. Stad tzw. centra usług logistycznych: magazynowych i transportowych są zlokalizowane w tych punktach modalnych sieci logistycznej, które są położone są w miejscach przecięcia się linii wszystkich gałęzi transportu - od lądowego do powietrznego. W miejscach tych wyznacz się teren pod zabudowę magazynów niskiego i wysokiego składowania wraz ze stanowiskiem obsługi eksploatacyjno-remontowej każdego rodzaju transportu.

CUL są to zatem międzyregionalne jednostki gospodarcze, w których koordynuje się usługi magazynowania i transportu na małe i wielkie odległości, wraz z przepływem informacji i systemem kontroli tej działalności. Podstawowe zadania CUL wynikają z konieczności zapewnienia: standaryzacji systemów transportowych i magazynowych; automatyzacji zadań w przepływie produktów logistycznych; informatyzacji przy komputerowym wspomaganiu procesów wspomagania decyzji i integracji elektronicznych systemów przetwarzania danych; koordynacji działań między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi.

Efekty działalności centrum usług logistycznych: możliwość szybkiego reagowania na zmiany wielkości i struktury popytu, co wynika z wysokiej dyspozycyjności transportu i magazynowania; znaczne obniżenia jednostkowych kosztów logistycznych przy dużych obrotach CUL zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na CUL dzięki reallizacji wspólnych przedsięwzięć, w których uczestniczy zarówno samorząd terytorialny jako przedstawiciel Skarbu Państwa, jak i grupa firm bezpośrednio zaangażowanych w budowę CUL.

Warunkiem utworzenia CUL jest uwzględnienie w jego budowie następujących przesłanek: przestrzennej (przeznaczenie pod zabudowę terenu od 70 ha do 100 ha, w miejscu przecięcia dróg i szlaków komunikacyjnych); organizacyjnej (wybudowanie na obszarze centrum bazy podstawowej, magazynów niskiego i wysokiego składowania, placów odkładczych dla kontenerów oraz miejsc obsługi produktu. Ponadto utworzenie na terenie CUL bazy towarzyszącej, tzn. parkingów, hoteli, restauracji, poczty, banków łączności satelitarnej, sklepów, usług medycznych, ubezpieczeń, urzędu celnego, itp. technologicznej, a w tym bocznicy kolejowej, drogi dojazdowej do płyty lotniska, wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, zakładów remontowych dla samochodów, punktów serwisowych, stacji benzynowych.

Wyróżnia się przy tym podstawową bazę techniczno-technologiczną oraz pomocniczą bazę informatyczną wykorzystywaną dla potrzeb zarządzania obrotem magazynowym i obsługą transportową oraz wymianę informacji w ramach eurologistyki.

Do podstawowych zadań CUL, należą: całodobowa, wszechstronna obsługa produktu logistycznego wraz z zapewnieniem wszystkim kierowcom i pozostałym pracownikom wszelkich usług hotelowo-gastronomicznych i bytowych;

świadczenie wszechstronnych usług w zakresie magazynowania, z uwzględnieniem magazynów uniwersalnych i chłodni, a także udostępnieniem składów celnych.

Ponadto, umożliwienie w wydzielonych sferach czynności kompletacji i dekompletacji ładunków, pakowania, znakowania, kontroli fitosanitarnych, a także przy szybko rotujących obrotach magazynowych, zapewnienie zasady "pierwsze przyszło, pierwsze poszło";

zapewnienie możliwości przeładunków towarów z jednego środka transportu na drugi, np. samochód-wagon; umożliwienie kompletowania pojedynczych ładunków do całej ładowności, co pozwala uniknąć pustych przejazdów ;

umożliwienie małym i średnim firmom magazynowanie produktów w oczekiwaniu na wystąpienie na nie popytu oraz zmianę wymagań rynku.

W CUL znajdują się także zakłady remontowe, stacje paliw, myjnie i specjalistyczne sklepy motoryzacyjne czynne całą dobę. CUL pełni rolę doradcy i konsultanta w zakresie form i metod obsługi ładunku, obsługi prawnej i celnej.Przykładem może być CUL w Rheine w RFN. Jest to duży kompleks transportowo-magazynowy o powierzchni 76 ha włączony w europejską sieć istniejących centrów usług logistycznych. Centrum zlokalizowane jest: w pobliżu granicy holendersko-niemieckiej na skrzyżowaniu autostrad A-30, Rotterdam-Hannower-Berlin, A-31, B-170 i w pobliżu autostrad A1, A2, A3, na skrzyżowaniu kanału Dortmund-Ems z portami oddalonymi od centrum 3 i 6 km, na skrzyżowaniu dróg kolejowych Rotterdam-Zagłębie Ruhry, 25 km od portu lotniczego.

Centralnym punktem tego obiektu jest centrum zarządzania logistycznego, w którym za pomocą nowoczesnych metod przetwarzania danych, wymienia się informacje między przedsiębiorstwami w celu szybkiej obsługi ładunku. Na terenie centrum znajdują się: terminal kontenerowy (6 ha) do przeładunku kontenerów, obrót dzienny 210 kontenerów. W planie przewiduje się trzeci rejon przeładunków kontenerów, przy kanale Dortmund-Ems dla dostawcy kontenerów barkami; zespoły magazynów uniwersalnych, chłodni, magazynów specjalnych (ładunki płynne i gazy), składy celne; zespoły remontowe, warsztaty napraw, stacje paliw, zaplecze hotelowo-gastronomiczne.

W państwach Europy Wschodniej aktualnie realizowane są pierwsze fazy projektów tworzenia CUL, a dotyczy to zwłaszcza Poznania, Budapesztu, Pragi i Moskwy.Podsumowując warto przytoczyć definicję Janusza Fijałkowskiego tego pojęcia: Centrum logistyczne to samodzielny podmiot gospodarczy dysponujący wydzielonym terenem powiązanym z otoczeniem komunikacyjnym (głównie siecią dróg), infrastrukturą (drogi, place, parkingi, budowle inżynierskie i budynki), wyposażeniem, personelem i organizacją, świadczący usługi logistyczne (przewóz, przeładunki, magazynowanie, rozdział i komplementacja, funkcje zaopatrzeniowe i dystrybucyjne) w ramach doraźnych zleceń lub ciągłych umów z firmami zewnętrznymi.Wszystkie zmiany w ramach Wspólnego Rynku wpływają na logistykę. Pierwszą jest wprowadzenie wspólnych procedur administracyjnych w wymianie towarów między krajami.

Najbardziej znaczącym efektem tego postanowienia jest dokument SAD (single administractive document), upraszczający postępowanie celne. Drugim jest uproszczenie czynności celnych w przypadku tranzytu towarów przez terytorium państwa należącego do Wspólnego Rynku. Trzecim jest utworzenie wspólnych posterunków granicznych i celnych.

Podobne prace

Do góry