Ocena brak

CELE POLITYKI RZĄDU WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Strategicznym celem polityki makroekonomicznej państwa jest trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy. Wokół tego celu winny być skoncentrowane wszelkie polityki cząstkowe, o krótszym horyzoncie czasowym, do których zaliczyć należy także politykę wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

Analizując w tym kontekście globalne wskaźniki, charakteryzujące udział małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej, można stwierdzić, że potencjał rozwojowy tego sektora nadal nie jest w pełni wykorzystany. Udział sektora MSP w liczbie pracujących ogółem (59,2%) jest znacznie wyższy niż udział w przychodach ze sprzedaży (46%). Wynika z tego, że miejsca pracy w MSP są znacznie mniej produktywne, niż w przedsiębiorstwach dużych. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać między innymi w niskim poziomie nakładów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (udział MSP w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej wyniósł 37%).

Z drugiej jednak strony, począwszy od 1994 r. zaobserwować można wyraźne trendy wzrostu udziału sektora MSP zarówno w przychodach ze sprzedaży, jak i w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej. Polityka Rządu wobec MSP powinna stwarzać warunki dla kontynuacji i wzmacniania tych pozytywnych trendów. W nadchodzących latach przyrost wartości dodanej wytworzonej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw winien być wyższy, niż w sektorze przedsiębiorstw dużych, czyli wzrost gospodarczy powinien być generowany przede wszystkim w sektorze MSP. Taka właśnie sytuacja występuje obecnie w krajach Unii Europejskiej, gdzie małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają około 2/3 wartości dodanej gdy tymczasem w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzały tylko około 1/3 .

 

Głównym celem programu polityki Rządu wobec MSP na najbliższe lata powinno być kształtowanie warunków dla tworzenia i pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Szczegółowa analiza uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw pozwala na dokonanie podziału sformułowanego powyżej celu ogólnego na trzy cele pośrednie (cząstkowe):

 

- Zwiększenie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

Przyrost sprzedaży towarów i usług wytwarzanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa będzie możliwy o tyle, o ile będą one w stanie sprostać konkurencji innych wytwórców krajowych i zagranicznych. Tymczasem, w wyniku procesu integracji naszego kraju z Unią Europejską oraz postępującej liberalizacji wymiany handlowej Polski z zagranicą, konkurencja na rynku wewnętrznym staje się coraz silniejsza. To samo zjawisko można zaobserwować na rynkach zewnętrznych. Zwiększenie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest zatem koniecznym warunkiem dla wzrostu jego udziału w tworzeniu produktu krajowego brutto.Działania Rządu, służące zwiększeniu konkurencyjności sektora MSP, powinny polegać przede wszystkim na:

 • zmianach legislacyjnych służących obniżeniu kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników,

 • finansowym wsparciu przedsięwzięć innowacyjnych i wdrożeniowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, w tym przedsięwzięć służących wprowadzaniu systemów jakości,

 • rozwoju infrastruktury gospodarczej, w tym m.in. sieci doradztwa gospodarczego,

 • tworzeniu sieci zapewniających powszechny dostęp przedsiębiorców do informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,

 • ułatwianiu przedsiębiorcom dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.

 • Wzrost eksportu sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Udział małych i średnich przedsiębiorstw w eksporcie ogółem wykazywał w ostatnich latach tendencję malejącą. Odwrócenie tej tendencji, czyli wzrost sprzedaży MSP na rynki zewnętrzne stanowić będzie istotny komponent służący realizacji głównego celu programu.Działania Rządu służące wzrostowi eksportu sektora MSP powinny polegać m.in. na:

 • dofinansowaniu środkami budżetowymi udziału przedsiębiorstw w zagranicznych imprezach wystawienniczych,

 • rozbudowie systemu informacji o możliwościach eksportowych, opartego między innymi na informacjach gromadzonych przez polskie placówki ekonomiczno-handlowe za granicą,

 • upowszechnianiu wśród przedsiębiorców wiedzy o regulacjach obowiązujących na jednolitym rynku europejskim,

 • dofinansowywaniu udziału polskich przedsiębiorstw w programach Unii Europejskiej, służących nawiązywaniu transgranicznej współpracy handlowej,

 • uproszczeniu zasad, warunków i procedur ubezpieczeń kredytów eksportowych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) w celu ułatwienia dostępu MSP do tych ubezpieczeń.

 • Wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Inwestowanie jest nieodzownym warunkiem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Tymczasem udział MSP w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej jest relatywnie niski. Realny wzrost nakładów inwestycyjnych w tym sektorze jest więc niezbędny dla wzrostu jego zdolności wytwórczych, a tym samym dla wzrostu jego udziału w tworzeniu produktu krajowego brutto.Działania Rządu służące wzrostowi nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP powinny polegać m.in. na:

 • wzmocnieniu proinwestycyjnego oddziaływania systemu podatkowego, w tym poprzez wprowadzenie korzystniejszych regulacji dotyczących amortyzacji,

 • poprawie możliwości akumulacji wewnętrznej w nowopowstających przedsiębiorstwach poprzez odraczanie płatności obciążeń parapodatkowych w początkowej fazie działalności,

 • rozbudowie i dokapitalizowaniu systemu funduszy poręczeń kredytowych, ułatwiającego przedsiębiorcom dostęp do finansowania bankowego,

 • promowaniu rozwoju pozabankowych instytucji finansowego otoczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak: fundusze typu venture capital, kasy pożyczkowe (unie kredytowe), pozagiełdowy regulowany rynek papierów wartościowych.

Do góry