Ocena brak

Burze i grad

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

Frontom atmosferycznym często towarzyszą grzmoty i błyskawice. Występują one z reguły wzdłuż frontów chłodnych, które są powierzchnią graniczną między napływającą masą chłodnego i ustępującą masą ciepłego powietrza. Masa chłod­na gwałtownie wypiera do góry ustępujące powie­trze ciepłe. Unoszące się powietrze szybko schła­dza się, w wyniku czego dochodzi do kondensacji pary wodnej. Proces ten doprowadza do powstania potężnych, rozbudowanych w pionie mas chmur burzowych (Cumulonimbus), które zawie­rają potężne ładunki elektryczne powodujące wyła­dowania atmosferyczne.
Istnieją również burze wewnątrzmasowe, zwią­zane z silnymi prądami konwekcyjnymi nad mocno nagrzanym lądem. Tak właśnie najczęściej pow­stają burze w tropikach. Mechanizm ten występu­je również powszechnie w wyższych szerokościach geograficznych, ale ze zrozumiałych względów tylko w miesiącach letnich.
Oblicza się, że nad Ziemią występuje codzien­nie około 45 tys. burz z piorunami. I to właśnie pioruny stanowią największe zagrożenie dla czło­wieka, 14 czerwca 1914 roku w londyńskiej dziel­nicy Wandsworth uderzenie pioruna zabiło 14 ludzi szukających pod drzewem schronienia przed desz­czem. W tym samym roku w całej Wielkiej Bry­tanii zginęło od uderzenia piorunem 31 osób.
Innym niebezpiecznym zjawiskiem typowym dla burzy jest grad. Grad często powoduje ogrom­ne straty, zwłaszcza w rolnictwie. W samych Sta­nach Zjednoczonych straty powstałe na skutek gra­dobicia wynoszą co roku ponad miliard dolarów. 90% tej sumy to efekt zniszczenia upraw, reszta zaś to straty,jakie powoduje grad w żywym inwen­tarzu. W czasie gwałtownej burzy w 1985 roku grad zabił w północnych Indiach 246 osób.

Podobne prace

Do góry