Ocena brak

Budynek inwentarski

Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013

Budynek do utrzymaniazwierząt gospodarskich. W krajowej praktycebudowlanej b.i. tworzą trzy podstawoweformy zabudowy:

1) pawilonowa – z pojedynczymiwolno stojącymi budynkami tworzącymiukład rzędowy, grzebieniowy, pierścieniowy,wachlarzowy lub gwiaździsty;

2) blokowa– w której obiekty o różnym przeznaczeniuzostały powiązane przestrzennie w jeden zespół funkcjonalny;

3) monoblokowa– cały program produkcyjny obiektu wielkostadnegozlokalizowany w jednym budynku ozwartej formie rzutu.

Zależnie od gatunkuzwierząt i kierunku produkcji stosuje sięróżne rozwiązania technol. i funkcjonalno--przestrzenne. Stosownie do przeznaczenia b.i.dzieli się: dla bydła – obory, jałowniki, cielętniki,bukaciarnie; dla trzody chlewnej –chlewnie, odchowalnie prosiąt, warchlakarnie,wychowalnie loszek i knurków hod., tuczarnie;dla owiec – owczarnie, wychowalnie młodzieży,tuczarnie jagniąt, budynki dla tryków(tryczniki), odpajalnie jagniąt; dla kur – wychowalnie,kurniki, brojlernie; dla indyków –wychowalnie, brojlernie, indyczniki reprodukcyjne;dla kaczek – kaczniki; dla gęsi – gęśniki.

Warunki mikroklimatyczne w b.i. są jednymz podstawowych czynników wpływającychna wyniki i efekty chowu zwierząt. Wprawidłowo zaprojektowanych i wykonanych b.i. temp. i wilg. powietrza oraz oświetleniepowinny utrzymywać się w granicach optymalnychdla danego gat. zwierząt.

Nowocz.b.i. powinien charakteryzować się:

1) zgodnościąz ustawodawstwem polskim i unijnym, atakże z przepisami eksportowymi innych krajówkupujących wyroby naszej produkcjizwierzęcej;

2) odpowiednimi, określonyminormami, warunkami zootechnicznymi dlakażdej kategorii zwierząt;

3) zastosowaniemproekol. technologii utrzymania zwierząt;

4)funkcjonalnością i niezawodnością rozwiązańkonstrukcyjnych oraz wyposażenia;

5)oszczędnym i efektywnym zużyciem energii;

6) minimalnymi nakładami pracy w bieżącejobsłudze zwierząt;

7) bezpiecznymi i ergonomicznymiwarunkami dla personelu;

8) krótkimczasem amortyzacji;

9) możliwościąwykorzystania niekonwencjonalnej energiipowstającej w procesie produkcji;

10) możliwościąprzeznaczenia obiektu na cele poza rolnicze.

Podobne prace

Do góry