Ocena brak

Budowle i ich rodzaje. Konstrukcje inżynierskie

Autor /erydaycerge Dodano /11.03.2005

Budowle i ich rodzaje. Konstrukcje inżynierskie.
Budowle i ich rodzaje.
Budowla to (jak już powiedziano) każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury, np. :
 lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, wiadukty, półestakady,
 sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące kominy,
 wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
 budowle ziemne – obronne (np. fortyfikacje),
 budowle ziemne ochronne (np. wały ochronne wzdłuż rzek, wały przeciwpowodziowe),
 inne obiekty hydrotechniczne (np. zapory), zbiorniki, nabrzeża portowe, mola, i inne urządzenia portowe,
 wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, chłodnie kominowe,
 oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
 konstrukcje oporowe (np. ściany oporowe lub mury oporowe) wzmacniające uskok terenu lub podcięcie stoku,
 nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
 sieci uzbrojenia terenu (np. kablowe linie energetyczne, rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe),
 budowle sportowe (np. stadiony, boiska, trybuny) i widowiskowe (amfiteatry),
 cmentarze, pomniki, grobowce nadziemne i podziemne, a także
 części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
 fundamenty pod maszyny i urządzenia.

Konstrukcje inżynierskie
Do podstawowych (najbardziej znanych) tzw. obiektów inżynierskich zaliczamy:
 drogi i ulice; (...)
 mosty; (...)
 wiadukty i estakady, nadziemne przejścia;
 tunele i podziemne przejścia;
 tamy;
 jazy ;
 przepusty na ciekach wodnych;
 kominy wolnostojące;
 maszty;
 wieże radiowe i TV;
 chłodnie kominowe;
 silosy;
 budynki i budowle przemysłowe (produkcyjne, magazynowe, urządzenia przetwórcze itp.).
Obiekty małej architektury i inne
Obiekty małej architektury to zgodnie z ustawą o prawie budowlanym np.
 obiekty kultu religijnego (kapliczki, krzyże przydrożne, figury),
 obiekty architektury ogrodowej (posągi, wodotryski, fontanny),
 obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej oraz utrzymaniu porządku, czystości i higieny (piaskownice, huśtawki, drabinki do zabawy, śmietniki).

Obiekt budowlany może mieć charakter tymczasowego obiektu budowlanego, jeżeli zgodnie z ustawą o prawie budowlanym spełnia następujące warunki:
 jest przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej;
 jest przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki;
 nie jest trwale związany z gruntem.
Jako przykład takich obiektów w ustawie Prawo budowlane wymienia się strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, pokrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Podobne prace

Do góry