Ocena brak

Budowa wewnętrzna jam serca

Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013

  • Przegroda serca – oddziela prawą połowę serca od lewej. Składa się z przegrody międzyprzedsionkowe i międzykomorowej. Przegroda międzyprzedsionkowa jest dość cienka, oddziela od siebie oba przedsionki, ale w obrębie prawego zstępuje nieco niżej. Przegroda międzykomorowa oddziela obie komory i składa się z dwóch części. Część błoniasta, która w niewielkim zakresie stanowi przegrodę przedsionkowo-komorową między dolną częścią przedsionka prawego i górną komory lewej. Oraz część mięśniową.

  • Przedsionek prawy serca składa się z części zatoki żylnej i właściwego prawego przedsionka. Granicę między nimi wyznacza bruzda graniczna. Na powierzchni wewnętrznej w ścianie bocznej odpowiada jej grzebień graniczny. Ściany przedsionka są gładkie za wyjątkiem uszka prawego, w którego obrębie biegną równoległe listewki mięśniowe – mięśnie grzebieniaste. W ścianie górnej przedsionka znajduje się ujście żyły głównej górnej, a w ścianie tylnej żyły głównej dolnej. W ujściu żyły głównej dolnej występuje zastawka żyły głównej dolnej. Nieco niżej znajduje się ujście zatoki wieńcowej, zbierającej krwe z serca, zaopatrzonej w szczątkową zastawkę zatoki wieńcowej.W ścianie przyśrodkowej znajduje się zagłębienie zwane dołem owalnym, stanowiące pozostałość po życiu płodowym. W ścianie dolnej przedsionka znajduje się ujście przedsionkowo-komorowe prawe prowadzące do prawej komory.

  • Komora prawa ma ścianę cieńszą od ściany komory lewej. Przyjmuje kształt sierpowaty. W komorze prawej wyróżnia się trzy ściany – przednią, tylną i przyśrodkową, zwaną przegrodową. W obrębie światła komory wyróżnia się drogę dopływową od ujścia przedsionkowo-komorowego do wierzchołka komory orza odpływową, tzw. stożek tętniczy prawy, który prowadzi do pnia płucnego. Obie drogi oddziela grzebień nadkomorowy. Tylko powierzchnia stożka tętniczego jest gładka. Na pozostałej części uwypuklają się liczne beleczki mięśniowe. Występujące w tej jamie serca mięśnie brodawkowate cechuą się znaczną zmiennoścą osobniczą. Najbardziej stały i wykształcony jest mięsień brodawkowaty przedni. Ze ściany tylnej odchodzi najczęściej mięsień brodawkowaty tylny. Ze ściany przegrodowej odchodzą natomiast najbardziej zmienne mięśnie brodawkowate przegrodowe. Zastawka w ujściu przedsionkowo-komorowym to zastawka przedsionkowo-komorowa, a ze względu na budowę nazywa się ją trójdzielną. Tworzą ją trzy płatki. Z przodu płatek przedni, z tyłu tylny a pośrodku płatek pośrodkowy, przegrodowy. Między nimi znajdują się spoidła. Ujście pnia płucnego nazywane jest też ujściem tętniczym. Występuje w nim zastawka składająca się z trzech płatków półksiężycowatych, nazywanych płatkami przednim, prawym i lewym. Wolne brzegi zastawek wzmocnione są pasmem tkanki łącznej, tzw. obłączkiem, pośrodku którego występuje zgrubienie zwane grudkami, które uszczelniają zamykającą się zastawkę.

  • Przedsionek lewy. Do przedsionka lewego od tyłu dochodzą z każdej strony po dwie żyły płucne, jak w przedsionku prawym ściana jest gładka za wyjątkiem uszka lewego. Ścianę przyśrodkową stanowi przegroda międzyprzedsionkowa, gdzie czasami można znaleźć niewielki fałd będący pozostałością części zastawki otworu owalnego.

  • Komora lewa. Wyróżnia się tu trzy ściany: przednią, tylną i przyśrodkową, czyli przegrodową. Wierzchołek tej stożkowato ukształtowanej jamy serca odpowiada koniuszkowi serca, a w obrębie podstawy znajduje się ujście przedsionkowo-komorowe żylne lewe oraz ujście aorty. W świetle komory lewej wyróżnia się drogę dopływową, wiodącą od ujścia przedsionkowo-komorowego do koniuszka serca oraz odpływową, prowadzącą od koniuszka do aorty. Wewnętrzna powierzchnia pokryta jest przez liczne beleczki mięśniowe. Przebiegają tu różne wykształcone struny ścięgniste rzekome. Występujące dwa mięśnie brodawkowate, przedi i tylny, są stałymi, dobrze wykształconymi strukturami. Odchodzące od nich struny ścięgniste przyczepiają się zarówno do płatków, jak i do spoideł zastawki przedsionkowo-komorowej. Zastawka ta nazywana jest dwudzielną, a z powodu podobieństwa do mitry – mitralną. Zazwyczaj składa sięz dwóch płatków: przedniego i tylnego, połączonych spoidłami. W ujściu aorty zastawka składa się z trzech płatków półksiężycowatych – tylnego, prawego i lewego.

Podobne prace

Do góry