Ocena brak

Budowa atomu i wiązania chemiczne

Autor /koksik88 Dodano /07.02.2011

LICZBA ATOMOWA(liczba porządkowa):wielkość charakteryzująca pierwiastek chemiczny; równa liczbie protonów w jądrze atomu; określa położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków.

 LICZBA MASOWA(A): liczba protonów i neutronów w jądrze atomu; podawana w lewym górnym rogu przy symbolu pierwiastka.

IZOTOPY [gr.]:jądra atomu tego samego pierwiastka chemicznego różniące się masą atomową; zawierają jednakową liczbę protonów,lecz różne liczby neutronów.

ELEKTROUJEMN- OŚĆ:zdolność atomów do przyciągani elektronów.W celu określeniae.pierwiastka chemicznego stosuje się skalę Paulinga.Różnice między e. pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego decydują o typie wiązania.

POWŁOKA ELEKTRONOWA ATOMU:zespół elektronów o zbliżonych energiach, opisany taką samą gł. liczbą kwantową (n).Powłoki elektronowe w atomach oznacza się dużymi literami alfabetu: K, L, M, N, O, P i Q. Liczba powłok elektronowych w atomie równa jest numerowi okresu w układzie okresowym, do którego należy dany pierwiastek.

ORBITAL:funkcja określająca stan elektronu w atomie lub cząsteczce.

KWANTOWE LICZBY:w teoriach kwantowych liczby (całkowite lub połówkowe) określające wartości pewnych skwantowanych wielkości fizycznych.

ELEKTR- ONY WALENCYJNE:elektrony znajdujące się na zewnętrznej powłoce elektronowej, najsłabiej związane z jądrem atomu i biorące udział w tworzeniu wiązań chemi-cznych.

EGUŁA HUNDA:liczba niespreparowanych elektronów na orbitalach jednego typu i o jednakowej energi powinna byćjak największa a pary elektronów tworzą się dopiero wtedy gdy każda z form przestrzennych orbitalu wypełniona jest pojedynczymi elektronami.

Podobne prace

Do góry