Ocena brak

Brodnicki Park Krajobrazoowy.

Autor /grainuini Dodano /04.02.2005

Brodnicki Park Krajobrazowy utworzony został na mocy uchwały WRN w Toruniu w 1985 roku, jako pierwszy park krajobrazowy w ówczesnym województwie toruńskim, a dwudziesty piąty w Polsce.
Celem utworzenia parku jest ochrona walorów przyrodniczych, a także wartości historycznych i kulturowych danego obszaru z jednoczesnym racjonalnym, ekologicznym gospodarowaniem zasobami, a także upowszechnianiem niezwykłego bogactwa przyrody tego terenu.


Brodnicki Park Krajobrazowy położony jest na pograniczu województw: Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Swoim zasięgiem obejmuje teren czterech gmin: Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, Biskupiec i Kurzętnik. Siedzibą Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest miejscowość Grzmięca. W budynku Zarządu mieści się ponadto niewielkie labolatorium oraz posterunek meteorologiczny i tablice dydaktyczne. Sala wystawowa przedstawiająca bogactwo flory i fauny Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się w niewielkiej odległości od siedziby w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Eko-Gaj". Pracownicy parku chętnie służą swą wiedzą i doświadczeniem oprowadzając po terenie grupy zorganizowane jak i pojedynczych turystów.Powierzchnia parku wynosi 13 674 ha i obejmuje centralną, najbardziej atrakcyjną przyrodniczo i krajobrazowo części Pojezierza Brodnickiego. Brodnicki Park Krajobrazowy rozciąga się na ponad 70 % powierzchni Gminy Zbiczno.Flora Brodnickiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem gatunków. Stwierdzono występowanie na tym obszarze około 950 gatunków roślin naczyniowych. Wiele z nich podlega ochronie całkowitej bądź częściowej, a zachowały się tu również gatunki reliktowe.


Gatunki objęte ochroną całkowitą: Krzewy i krzewinki:bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, zimoziół północnyRośliny zielne:arnika górska, barwinek pospolity, buławnik czerwony, gnieźnik leśny, goździk piaskowy, goździk pyszny, gółka długoostrowgowa, grążel żólty, kruszczyk błotny, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk rdzawoczerwony, lilia złotogłów, lipiennik Loesela, listeria jajowata, naparstnica zwyczajna, obuwik pospolity, orlik pospolity, ostrołódka kosmata, pluskownica europejska, podkolan biały, pomocnik baldaszkowaty, rosiczka długolistna, rosiczka okrągłolistna, rosiczka pośrednia, sasanka łąkowa, sasanka otwarta, skrzyp olbrzymi, storczyk szerokolistny, storczyk krwisty, śnieżyczka przebiśnieg, wątlik błotny, widak goździsty, widłak jałowcowaty, widłak spłaszczony, widłak torfowy, widłak groniec.

Grzyby:sromotnik bezwstydny i szmaciak gałęzisty.Częściową ochroną w BPK jest objęte ok. 130 gatunków roślin

Bogata jest również fauna Brodnickiego Parku Krajobrazowego, gdzie w zbiornikach wodnych występuje 25 gatunków ryb, żyje tu wiele chronionych płazów, gady, lecz największą grupę stanowią ptaki i ssaki.


Gatunki chronione: Ryby:koza, piskorz, śliz.Płazy:traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna, kuzmak nizinny, ropucha paskowka, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, żaba śmieszka, żaba trawna, żaba wodna.
Gady:jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata.Ptaki:bąk, białorzytka, bielik, błotniak, stawowy, bocian biały, bocian czarny, bogatka, brzegówka, brzęczka, cierniówka, cyranka, czajka, czubatka, derkacz, drozd śpiewak, dudek, dymówka, dzierlatka, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł zielony, dzięciołek, dziwonia, dzwoniec, gawron, gągoł, gąsiorek, gil, grubodziub, hełmiatka, jastrząb, jerzyk, kania czarna, kania rdzawa, kobuz, kokoszka wodna, kopciuszek, kos, kowalik, krakwa, krętogłów, krogulec, kropiatka, kruk, krwawodziób, kszyk, kukułka, kulczyk, kwiczoł, lelek, lerka, łabędź niemy, łozówka, makolągwa, mazurek, muchołówka mała, muchołówka szara, muchołówka żałobna, myszołów, nurogęś, oknówka, orlik krzykliwy, ortolan, paszkot, pełzacz leśny, pełzacz ogrodowy, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz, piecuszek, piegża, pierwiosnek, pleszka, pliszka siwa, pliszka żółta, płomykówka, podróżniczek, pokląskwa, pokrzewka czarnołbista, pokrzewka jarzębata, okrzewka ogrodowa, pokrzywnica, potrzos, przepiórka, pustułka, puszczyk, raniuszek, remiz, rokitniczka, rudzik, rybitwa czarna, sierpówka, sieweczka rzeczna, sikora czarnogłowa, sikora modra, sikora uboga, siniak, skowronek, słowik szary, sosnówka, sowa uszata, sroka, strumieniówka, strzyżyk, szczygieł, szpak, śmieszka, świergotek drzewny, świergotek łąkowy, świstunka, trzciniak, trzciniaczek, trzmielojad, trznadel, turkawka, wilga, wodnik, wrona, wróbel, zaganiacz, zięba, ziomorodek, żuraw.

Ssaki:borowiec wielki, bóbr europejski, gacek brunatny, gronostaj, jeż wschodni, karlik malutki, karlik większy, kret, łasica, mroczek posrebrzany, mroczek późny, nocek Natterera, nocek rudy, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczny, wiewiórka, wydra.Do najcenniejszych gatunków, które zostały umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt należą: bąk, bocian czarny, bielik, gągoł, kania rdzawa, kropiatka, orlik krzykliwy, żuraw, bóbr europejski, wydra.
Oprócz zwierząt chronionych na uwagę zasługuje duża liczba gatunków zwierząt występująca na terenie Gminy Zbiczno. Są to: sarny, jelenie, dziki, łosie, jenoty, daniele, borsuki, orły, sokoły wędrowne. Bogatą grupę stanowią nietoperze.O wysokiej randze przyrodniczej obszaru Gminy Zbicno świadczy fakt, że na jej terenie utworzono 6 rezerwatów przyrody, które zajmują łączną powierzchnię 192,11 ha, co stanowi 1,5 % powierzchni gminy.

Rezerwaty przyrody:
1. "Bachotek" - rezerwat florystyczny o powierzchni 22,77 ha, położony pomiędzy jeziorami Strażym i Bachotek, na terenie leśnictwa Bachotek. Utworzony w 1984 roku dla ochrony unikalnego zbiorowiska torfowisk niskich i otaczających je zarośli łozowych, lasu olsowego i łęgu. Osobliwością rezerwatu jest występowanie największego w Województwie zespołu kłoci wiechowatej, porastającej powierzchnię ok. 5 ha. Oprócz kłoci wiechowatej występuje tu wiele roślin chronionych i rzadkich, między innymi: grzybień biały, grążel żółty, pływacz pospolity, wełnianka wąskolistna, czermień błotna, turzyca nitkowata.

2. "Mieliwo" - rezerwat leśny utworzony w 1958 roku na powierzchni 5,37 ha, 1983 roku powiększony przez włączenie pasa lasów, na północno - zachodnim brzegu Jeziora Mieliwo, do powierzchni 11,73 ha. Rezerwat utworzono dla ochrony fragmentu grądów świeżych i wilgotnych z udziałem buka na wschodniej granicy jego zasięgu. W składzie drzewostanów dominuje buk z dużym udziałem grabu, dębu szypułkowego i bezszypułkowego oraz sosny pospolitej. Jednostkowo spotyka się tu brzozę brodawkowatą, klon zwyczajny, topolę osikę i wiąz górski. W podszyciu występują podrosty gatunków drzewiastych oraz liczne gatunki krzewów, między innymi wawrzynek wilczełyko. Wiosną kwitną tu przylaszczki i zawilce, następnie gajowiec żółty, marzanka wonna i gwiazdnica wielkokwiatowa. Do ciekawszych gatunków należy tu lilia złotogłów, przytulia Schultesa, łuskiewnik różowy, pszeniec gajowy, kopytnik, czworolist pospolity i czyściec leśny. W drzewostanie występują drzewa o wymiarach pomnikowych. między innymi ponad 200 - letnie sosny.

3. "Okonek" - rezerwat torfowiskowy utworzony w 1963 roku o powierzchni 9,04 ha obejmujący Jezioro Okonek wraz z otaczającym je torfowiskiem typu przejściowego. Uginające się tutaj pło torfowcowe, nasuwa się na taflę jeziora, płaszcz mchów torfowców ulega niekiedy rozerwaniu tworząc "pływające wyspy". Wyróżnić tu można głównie podmokły mszar z przymgiełką białą oraz mszar kępkowo - dolinkowy porośnięty rzadko brzozą i karłowatą sosną. Na utrwalonym podłożu rozwija się bór bagienny. W rezerwacie występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, między innymi reliktowa żurawina drobnolistkowa, rosiczka okrągłolistna i długolistna, przymgiełka biała, bagnica torfowa, turzyca bagienna, widłak jałowcowy, bagno zwyczajne i bogata flora mszaków. Obszar ten podlegał ochronie już w okresie międzywojennym, dzięki staraniom prof. Zygmunta Czubińskiego, który prowadził tu badania florystyczne i zwrócił uwagę na unikalny charakter występującej na tym terenie flory.

4. "Stręszek" - rezerwat przyrody utworzony w 1963 roku o powierzchni 4,46 ha, obejmujący Jezioro Stręszek wraz z otaczającym je torfowiskiem. Pod ochroną znajduje się tu bór bagienny z rozwijającym się torfowiskiem przejściowym. Jeziorko pokrywają pływające płaty torfowcowych kobierców z rosnącymi niekiedy na nich wierzbami lub zamierającymi sosnami. Na torfowisku panuje osobliwa atmosfera martwoty, potęgowana przez sterczące, umierające sosny, a w powietrzu unosi się tu woń rosnącego bagna zwyczajnego. Skład florystyczny zbiorowisk roślinnych zbliżony jest do "Okonka", jednak znacznie uboższy pod względem ilości gatunków. W rezerwacie można spotkać rosiczkę okrągłolistną, borówkę bagienną (pijanicę), wełniankę, żurawinę błotną, czermień błotną i wiele odmian mchów torfowców.

5. "Retno" - leśny rezerwat przyrody utworzony w 1981 roku, obejmujący obszar lasu o powierzchni 33,6 ha porastający strome, dochodzące do 40 metrów zbocze (najwyższe na Pojezierzu Brodnickim) na zachodnim brzegu Jeziora Retno. Ochroną objęto naturalne zbiorowiska grądowe z udziałem zdrojówki rutewkowatej.
Osobliwością tego rezerwatu jest występowanie jedynego na Pojezierzu Brodnickim fragmentu wilgotnego grądu kokoryczkowego ze zdrojówką rutewkowatą. Drzewostany są z reguły dwupiętrowe o składzie: dąb bezszypułkowy, grab zwyczajny, lipa drobnolistna, sosna pospolita, wiąz górski, świerk zwyczajny, modrzew europejski, w obniżeniach terenu - olsza czarna. Podszyt jest przeważnie gęsty i urozmaicony gatunkowo, a runo bardzo bogate, w sezonie wegetacyjnym kwitnące w kilku aspektach.

6. "Bagno Mostki" - rezerwat torfowiskowy, położony na granicy z gminą Kurzętnik, na północ od miejscowości Zastawie. Rezerwat został utworzony w roku 1998 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 135,05 ha, z czego na terenie Gminy Zbiczno - 99,87 ha. Jest to rezerwat częściowy położony w otulinie Parku, obejmujący rozległy, śródleśny kompleks torfowisk przejściowych z dużym wzniesieniem mineralnym porośniętym drzewostanem świerkowo - sosnowym średnich klas wieku. Na torfowisku obok ostoi różnych gatunków ptaków znajduje się od dawna miejsce lęgowe żurawia. Występują tu gatunki reliktowe roślin, między7 innymi bażyna czarna. Obszar torfowiska otoczony jest drzewostanami sosnowymi, które wchodzą w skład rezerwatu.
Łączna powierzchnia wielkoprzestrzennych form ochrony krajobrazu na terenie Gminy Zbiczno wynosi 12 150 ha, co stanowi 91,4 % powierzchni gminy i należy do najwyższych spośród gmin województwa.

Praca jest w załaczniku. Mam nadzieje ze wam sie doczegoś przyda.

Podobne prace

Do góry