Ocena brak

BRERETON LEWIS (1890-1967) - generał

Autor /plastus Dodano /22.02.2011

Oficer amerykański, absolwent aka­demi i morskiej (US Naval Acade-my), w 1913 r. został lotnikiem i służył pod dowództwem gen. Wil­liama Mitchella - twórcy kontro­wersyjnej teorii o decydującym znaczeniu lotnictwa bombowego.W październiku 1941 r. objął stano­wisko dowódcy dalekowschodniejarmi i powietrznej (US Far East AirForce), bazującej na lotniskach Fili­pin, z zadaniem przygotowania od­parcia ewentualnego ataku japoń­skiego; wskutek braku odpowie­dniej ilości sprzętu, paliwa i środ­ków łączności jednostki, którymi dowodził, poniosły ciężkie straty w starciach ze świetnie przygotowa­nymi Japończykami.

W lutym 1942 r. objął dowództwo 10 armii lotniczej (10 Air Force) w Indiach, a następnie nowo sfor­mowanej amerykańskiej armii po­wietrznej Bliskiego Wschodu (US Army Middle East Air Force -USAmEAF). Przy ścisłej współpra­cy z Brytyjczykami zorganizował udane akcje przeciwko liniom zao­patrzeniowym państw „osi". W paź­dzierniku 1942 r. został dowódcą US Desert Air Task Force. W czasie inwazji w *Normandii dowodził 9 armią lotniczą (9 Air Force) bazującą na Wyspach Brytyj­skich. Od sierpnia 1944 r. był dowódcą alianckiej 1 armii powietrz-nodesantowej (T Allied Airborne Army), która we wrześniu 1944 r. przeprowadziła operację „Market" w rejonie * Arnhem.

Podobne prace

Do góry