Ocena brak

BRAUN WERNHER von (1912-1977) - naukowiec

Autor /plastus Dodano /22.02.2011

Niemiecki konstruktor rakietw październiku 1932 r., po studiach w Wyższej Szkole Technicznej w Zurychu, został zatrudniony w Urzędzie Uzbrojenia armii nie­mieckiej, gdzie mógł poświęcić się problemom konstrukcji rakiet na pa­liwo płynne. Rok później skonstru­ował pierwszą rakietę A-l, prze­znaczoną do prób naziemnych. W 1934 r. następna rakieta von Brauna A -2 wzbiła się na wysokość 2000 m. Ten sukces otworzył przed młodym naukowcem (w kwietniu 1934 r. von Braun obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Fryde­ryka Wilhelma w Berlinie) drogę do błyskotliwej kariery. W sierpniu 1936 r. mszyła budowa ośrodka ra­kietowego w *Peenemunde na wy­spie Uznam, a von Braun objął sta­nowisko kierownika technicznego.

Tam dokończył budowy rakiety A-i i przystąpił do konstruowania ra­kiety A-4, która później otrzymała nazwę * V-2 (Vergeltungswaffe-2, broń odwetowa nr 2). Na początku 1941 r. produkcji tej broni przy­znano najwyższy priorytet. Pierw­szy udany start nastąpił 13 czerwca 1942 r., ale rakieta eksplodowała po przeleceniu 1300 m; całkowicie udana próba odbyła się 3 paździer­nika, gdy rakieta przeleciała 190 km wzdłuż brzegu Bałtyku i odchyliła się od linii celowania tylko o 4 km. Na wiosnę 1943 r. uruchomiono seryjną produkcję V-2. Do koń­ca wojny wyprodukowano około 10 tys. rakiet V-2, z których 2894 wystrzelono na Anglią, Antwerpię, Brukselę i inne cele w Europie. Werner von Braun planował budo­wę znacznie większych rakiet, które mogłyby atakować cele odległe o 4,5 tys. km. W maju 1945 r. ukrył w kopalni dokumentację rakiet ważącą 14 ton i z grupą 100 niemieckich naukow­ców oddał się w ręce żołnierzy amerykańskich. Po wojnie pracował w Stanach Zjednoczonych, współ­tworząc amerykańskie sukcesy ko­smiczne.

Podobne prace

Do góry