Ocena brak

BRAHMER MIECZYSŁAW

Autor /jotek Dodano /13.02.2012

BRAHMER MIECZYSŁAW, ur. 26 I 1899 w Krakowie, historyk
literatury, romanista, komparatysta. Studiował filologię
rom. i pol. na UJ oraz w Paryżu i we Włoszech, habilitował się
1931 na UJ. W1931-37 był wykładowcą języka i literatury pol.
na uniw. w Rzymie, a 1939 i od 1949 prof. historii literatury wł.
i franc. na UW, 1945-49 prof. UJ, nadto wykładał w PWST
w Krakowie (1945-46) i Warszawie (1949-57). Czł. PAU (1946)
i PAN (1952), wiceprezes Association Internationale de la
Litterature Comparee, czł. Akad. Padewskiej (1936) i in. stowarzyszeń
zagranicznych. Od 1949 do likwidacji red. nacz.
wydawnictw TNW, red. wielu pism nauk. i lit., m. in. 1932-35
sekretarz red. później zastępca red. naczelnego „Przegl.
Współcz.", od 1954 „Kwartalnika Neofilol.", prezes Zarządu
Gł. Tow. Przyjaciół Książki (1958-77), ogłosił szkic Anatol
France a książka (1925). Badacz lit. stosunków pol.-wł. i znawca
teatru XVI-XVIirw., ogłosił m. in.: Petrarkizm w poezji
polskiej XVI wieku (1927), Włochy w literaturze francuskiej
okresu romantycznego (1930), Z dziejów włosko-polskich stosunków
kulturalnych (1939, wyd. poszerzone pt. Powinowactwa
polsko-włoskie 1980), W galerii renesansowej (1957),
liczne studia komparatyst. w czasopismach oraz wydawnictwach
zbiorowych pol. i obcych- Współred. (z E. Damianim) wł.
wydania poezji Mickiewicza (1939). Jest edytorem pol. przekł.
dzieł klasyków literatury wł. (G. Boccaccio, C. Goldoni) i franc.
(P. Corneille, Molier). Przełożył i opracował Listy z więzienia
A. Gramsciego (1950) oraz obszerne fragm. Życiorysów G.
Vasariego w dziele Vignoli O pięciu porządkach w architekturze
(1955).

Melanges de la litterature comparee et de philologie offerts a M.B.,
W. 1967 (tu bibliografia prac z 1.1922-66 w oprać. K. Żaboklickiego).

Podobne prace

Do góry