Ocena brak

BORKOWSKI ALEKSANDER

Autor /jotek Dodano /13.02.2012

BORKOWSKI ALEKSANDER (używana forma imienia LESZEK),
DUNIN, hrabia, ur. 11 I 1811 w Gródku nad Dniestrem,
zm. 30 XI 1896 we Lwowie, brat Józefa, działacz polit.-
kult., publicysta, satyryk, poeta. Debiutował jako poeta w Haliczaninie
1830. Brał udział w powstaniu 1830-31, po czym
uczestniczył czynnie od 1834 w lwow. życiu lit.: był czł. grupy
—> Ziewonia, jednym z założycieli i stałym współpracownikiem
1840-48 —» „Dziennika Mód Paryskich". W działalności
polit., której się poświęcił od 1848 (m. in. poseł na Sejm
Krajowy 1861-72), rzecznik oporu prżeciw lojalizmowi, ugodowości
i konserwatyzmowi społ., z tych pozycji atakował
galie, arystokrację w gł. swoim dziele, cyklu satyr, felietonów
—» Parafiańszczyzna (1843-49), i (bezim.) lwow. świat lit.
w rozprawie Uwagi nad literaturą w Galicji („Tyg. Lit." 1842)
oraz w poemacie satyr. Cymbalada (1845, wyd. rozsz. 1848).
Wydał tom Niepowieści i nierozpraw (1846), zbliżonych do
Parafiańszczyzny, a pracą Powieściarstwo polskie („Dzień.
Mód Paryskich" 1848) włączył się w dyskusję o powieści.
Mniejsze znaczenie ma poet. twórczość B. (debiut 1824; m. in.
zbiór wierszy Wieszczenia Lechowe, powst. 1836, wyd. 1848),
powielająca wzory romantyczne. B. był też głośnym mówcą
(Mowy... 1867-87 1897) oraz inicjatorem i prezesem 1867-84
Tow. Sztuk Pięknych.

Zbiór poetów 2; Polska krytyka literacka (1800-1918). Materiały, t. 2,
W. 1959 (oprać. M. Grabowska).
PSB 2 (M. Tyrowicz); OLP III 1 (M. Żmigrodzka); zob. też Parafiańszczyzna.
Krystyna Poklewska

Podobne prace

Do góry