Ocena brak

BOŁTUĆ MIKOŁAJ (1893-1939) - generał

Autor /ja123 Dodano /22.02.2011

Polski oficer, podczas I wojny świa­towej w armii rosyjskiej, brał udział w walkach frontowych. Od stycz­nia 1918 r. służył w III Korpusie Polskim i 4 dywizji strzelców. Po powrocie do kraju został dowódcą 31 pułku piechoty, z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewic­kiej 1920 r. W okresie międzywo­jennym był m.in. szefem wydziału Biura Ścisłej Rady Wojennej, ofice­rem sztabu w Głównym Inspektora­cie Sił Zbrojnych, dowódcą brygady Korpusu Ochrony Pogranicza. W la­tach od 1930 do 1936 r. pełnił obo­wiązki dowódcy 19 dywizji piecho­ty w Wilnie, następnie był dowódcą 4 dywizji piechoty w Toruniu. We wrześniu 1939 r. dowodził grupą operacyjną „Wschód" w armii „Po­morze". Uczestniczył w walkach nad Osą, w Borach Tucholskich i nad Bzurą. Poległ 22 września pod Łomiankami, gdy wraz z oddziałami rozbitymi nad Bzurą przedzierał się do Warszawy.

Podobne prace

Do góry