Ocena brak

„BOGURODZICA” - CZAS POWSTANIA - W KRĘGU POETYKI Z XI - XII W.

Autor /Halszka Dodano /05.04.2013

Kiedy więc powstała Bogurodzica? Pewnych danych dostarcza już porównanie jej z łacińską pieśnią Salve i stąd wypływa wniosek drugi.

Nic nam nie wiadomo o autorze Bogurodzicy. Żadnej daty nie da się z nim połączyć. Natomiast autora Sahe znamy z imienia i znamy datę jego śmierci: jest nim Herman zwany Ułomnym, zmarły w r. 1054. Dość liczne i bardzo zasadnicze podobieństwa co do języka poetyckiego obu pieśni prowadzą do wniosku, że polska pieśń należy stylowo do tego okresu, który prezentuje łacińska pieśń Sahe. Czego nie musi się rozumieć tak, żeby ta pieśń służyła za wzór. Były inne jeszcze pieśni zawierające podobne cechy s ty li s ty czno -j ę zy k o we, a poeta znał je na pewno wszystkie.

Poetyka, jaką przedstawia łacińska pieśń Salve, łączy sią z wiekiem XI, w którego pierwszej połowie została napisana, i z pierwszą połową XII wieku. W drugiej połowie XII wieku szerzy sią nowy styl, dla którego znamienne są połączenia trójkowe, zdania podrzędnie złożone (w Salve są tylko zdania współrządne, a w Bogurodzicy tylko dwa podrzędne zdania względne, jakie zresztą występują także w innych pieśniach łacińskich XI-XII wieku) oraz przerzutnia (której nie ma w Bogurodzicy i w Salve). Z tych więc względów wydaje się rzeczą prawdopodobną, że Bogurodzica może pochodzić z XI wieku, a najpóźniej z 1. połowy XII wieku. Nie zawiera ona przecież żadnej z cech stylistycznych, które by wskazywały na późniejszą epokę. Żeby nowości literackie miały się przedostawać z Zachodu szczególnie późno do średniowiecznej Polski, na to nie ma żadnego dowodu. Jest wręcz przeciwnie, wspomniany Kadłubek powróciwszy z Włoch pisał swoją kronikę stylem, którego się tam wyuczył.

Do góry