Ocena brak

BLETCHLEY PARK - kwatera

Autor /ja123 Dodano /22.02.2011

Wiktoriańska willa usytuowana w odległości ok. 80 km na północny zachód od Londynu, od 1939 r. była siedzibą grupy kryptologów (British Government Codę & Cypher School - Brytyjska Rządowa Szkoła Kodów i Szyfrów, od 1942 r. pod nazwą Government Communica­tions HQ - Kwatera Główna Łącz­ności Rządowej). Zespół ten dzia­łający pod kierownictwem Alistaira Dennistona, liczący w 1939 r. 150 osób, ze względu na wybuch wojny był szybko rozbudowywany. Pomie­szczenia willi przestały wystarczać i w parku okalającym główny budynek wystawiono kilkanaście drewnianych baraków (ang. huty, w 1942 r. personel Bletchley Park li­czył 3500 osób, a w 1945 zwiększył się do 10 000 pracowników.

Zajmo­wali się odczytywaniem szyfrogra­mów powstających w niemieckich maszynach szyfrujących *Enigma. japońskich Purpurowych szyfrów. a także innych używanych przez wywiad i wojska wroga. Było to możliwe dzięki przekazaniu przez wywiad polski w 1939 r. dokumen­tów związanych z osiągnięciami polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Zbudowali oni kopię Enigmy oraz opracowali urządzenie nazwane „bombą", umożliwiające odtworzenie usta­wieni a wirników maszyny szyfrują­cej , co było podstawowym zabie­giem niezbędnym do odczytania za­szyfrowanego tekstu. W czerwcu 194 4 r. w Bletchley Park zainstalo­wan o komputer Colossus II.

Zespół pracujący w baraku nr 6 zaj­mowa ł się odczytywaniem szyfro­gramów niemieckich wojsk lądo-wyc h i lotniczych, pracownicy z ba­raków nr 4 i 8 odczytywali szyfry marynarki wojennej, pracownicy baraku nr 3 tłumaczyli odczytane depesze i przekazywali do Special Liaison Unit (Specjalny Zespół Łącznikowy), którego zadaniem by­ło dostarczanie informacji z odczy­tanych depesz do odpowiednich ko­mórek administracji państwowej i wojska, a następnie niszczenie oryginalnych depesz nadchodzą­cych z Bletchley Park. Kryptolo-gom z Bletchley Park udało się od­czytać tysiące niemieckich depesz, co miało istotny wpływ na przebieg wielu działań bojowych. (*Enigma, •Ultra)

Podobne prace

Do góry