Ocena brak

BŁĘDY LOGICZNE

Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012

 Wynikają z na­ruszenia obowiązujących reguł logicznych. W sensie najszerszym ozna­czają niezgodność z zasadami logiki formalnej, semiotyki, metodologii nauk lub teorii poznania. Z czysto lo­gicznego punktu widzenia wyróżnia się błędy formalne i błędy materialne. Rozróżnia się także błędy definicji, błędy rozumowania (np. dowodzenia) i błędy podziału logicznego. Do b.l. najczęściej zalicza się również błędy wynikającego z wieloznaczno­ści wyrażeń językowych (np. ekwi-wokacji), wadliwej składni (np. amfibologia), pomieszania kategorii se­mantycznych (błąd kategorialny) oraz błędy w argumentacji i uzasadnieniu (np. petitio principii).

Podobne prace

Do góry