Ocena brak

Biznes plan - Zakład Produkcyjny Obróbki Drewna

Autor /Gerasimus Dodano /27.10.2005

Spis treści

Streszczenie
Charakterystyka Zakładu
Opis produktu
Rynek i działania rynkowe
Proces produkcyjny
Zarządzanie i personel
Analiza finansowa
Czynniki ryzyka i opłacalności


Streszczenie

Niniejszy biznes plan opracowany został dla zrealizowania konkretnego przedsięwzięcia produkcyjnego firmy. Jest zatem elementem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa. Idea poszerzenia wyniku dokonania analizy dotychczasowej produkcji drewna „kopalniakowego” pod potrzeby kopalni węgla kamiennego. Produkcja „kopalniaka” oparta jest na drzewostanie iglastym (sosna, świerk) mającym 30-50 lat i pochodzącym z koniecznych dla dalszego rozwoju drzewostanu cięć pielęgnacyjnych. W/w produkcja zlokalizowana jest w centrum zagłębia surowcowego. Dowóz surowca do składnicy drewna odbywa się na odległościach od 2 do 30 km. Niewielkie odległości sprzyjają obniżce kosztów produkcji.
Firma posiada aktualnie następujące atuty, które sprzyjają zdecydowanie dalszemu rozwojowi :
- wypracowaną dobrą opinię wśród podawców surowca / Nadleśnictwa /.
- własny sprzęt do transportu surowca, jego korowania i cięcia oraz
załadunku.
- przeszkoloną kadrę.
Poważnym atutem firmy jest dobra jej lokalizacja.


Charakterystyka firmy.


Hurtownia „Ostatni Grosz” została utworzona 1 stycznia 2004r.
Jako przedsiębiorstwo prywatne i działa na podstawie zaświadczenia Burmistrza
Gminy i Miasta Gubin o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 2363287, zakres działalności obejmuje: skup surowca drzewnego i produkcja „kopalniaka” pod konkretne zamówienia kopalnia węgla kamiennego. hurtową i detaliczną sprzedaż opału na terenie Polski : sprzedaż nawozów mineralnych produkcji krajowej i zagranicznej.sprzedaż towarów masowych - cementu, wapna, materiałów
pokryciowych i izolacyjnych, wyrobów z drewna /płyty lamino-
wane, wiórowe surowe, pilśniowe twarde /.
sprzedaż usług spedycyjno - transportowych.
Znacznym sukcesem firmy jest wypełnienie niszy rynkowej powstałej po likwidacji lub upadku wielu gminnych spółdzielni, które dominowały dotychczas w towarowej obsłudze zakładów i ludności.
Wynikiem silnej ekspansji firmy jest wypracowanie znaczącej pozycji na
regionalnym rynku dostawców towarowych i pozyskiwanie stałych klientów
wśród znaczących zakładów, firm i odbiorców indywidualnych.

Uzyskane dochody z działalności głównie przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne. W tym okresie zakupimy:
Fadromę Ł-220
Korowarkę V6
Jelcz DSK 0101
Star 266 /dłużycowy/
Samochód ciężarowy Renualt Clio
Budynek administracyjny
Budynek magazynowy
Wiatę magazynową
1,6 ha gruntu na potrzeby przerobu surowca drzewnego
Sieć komputerową
Łączna orientalna rynkowa wartość ruchomości i nieruchomości wynosi
ponad 200.000 zł.
Przewidziane niniejszym planem przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącego potencjału firmy - sprzętu, maszyn, istniejących przestrzeni oraz co najważniejsze - uzyskania znacznej poprawy zyskowności w produkcji „kopalniaka”.
Zasadniczą ideą jest uzyskanie 4-krotnie wyższej ceny za drewno po jego
„obróbce” i pełne zagospodarowanie odpadów produkcyjnych ( zapewniony jest na nie zbyt w Zakładach Płyt Wiórowych w Koronie ). Przewidywana
lokalizacja produkcji uwzględnia zasadnicze elementy ekonomiki i bliskość
bazy surowcowej, własny teren i sprzęt, zasoby wykwalifikowanej siły roboczej oraz pewny rynek zbytu. Realizacja zadnia inwestycyjnego, a następnie produkcji - nadzorowana będzie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę firmy. Obsługę maszyn i urządzeń zapewnią przeszkoleni pracownicy.
Obecnie przy obróbce drewna zatrudnionych będzie 9 pracowników. Docelowo
zakłada się zwiększenie zatrudnienia do 20 osób.Opis produktu.

Produktem finalnym będzie drewno toczone lub korowane - formowane
na odpowiednie długości i grubości, wg uzyskiwanych zamówień. Produkt wyjściowy /palisady/ podlegał będzie obróbce chemicznej - impregnacji i
paletowania. Zakłada się również barwienie palisad metodą ciśnieniową
/ w autoklawach /, przez firmę, która tę czynność wykona usługowo. W tej
sprawie poczynione zostały konkretne uzgodnienia ze Spółką Cywilną "X". Palisady są masowo wykorzystywane w zagospodarowaniu
terenów budowlanych, parków, placów z zielenią - szczególnie w krajach
Europy Zachodniej. Stają się również popularne i coraz powszechnie stosowane
w kraju. Zaletą wyrobu w porównaniu z wyrobami konkurencyjnymi powinna
być absolutnie atrakcyjna cena, będąca wynikiem dłużej podaży niedrogiego
surowca oraz wysoka jakość produktu. Wykonany on bowiem będzie na nowych
maszynach i urządzeniach.Rynek i działania rynkowea / Rynki
Dokonana analiza rynku lokalnego
- rynku zagranicznego wykazuje wielki i wciąż
niezaspokojony popyt na tego rodzaju wyroby.
Firma „X” przeprowadziła negocjacje z wieloma odbiorcami i producentami palisad. Rozmówcami byli: Q; firma P z Rawy Mazowieckiej; A z Białegostoku; L z Warszawy.
Wszystkie wykazały chęć zakupu całej zakładanej przez nas produkcji.


b/ Nabywcy
Zakłada się, że roczna minimalna produkcja palisad w ilości 1800 m3
wyrobu gotowego /na jedną zmianę/ - znajdzie głównie nabywców na rynkach
zagranicznych. Dla tego obszaru przedsiębiorstwo zamierza przeznaczyć
75% produkcji (1,350 m3). Pozostałą produkcją zakupią inwestorzy krajowi.
W pierwszym etapie produkcji (1-3 lata) - zakłada się sprzedaż wyrobów przez
firmy pośredniczące (w/w). Spowoduje to wprawdzie uzyskanej niższej ceny, lecz stworzy gwarancję zakupu wyrobów i pewną płatność.


c/ Konkurencja
Dokonane badanie rynku producenta wykazało, że na terenie województwa
Lubuskiego znajdują się 2 firmy produkujące ten wyrób drzewny.
Jednak ich rozmieszczenie i różna lokalizacja nie stanowi przede wszystkim zagrożenia w pozyskiwaniu surowca do produkcji, a posiadane przez te firmy
zdolności produkcyjne nie stwarzają obaw braku zbytu na ten towar. Dokonana
analiza nie wykazuje groźby zaistnienia konkurencji, która spowodowałaby aby
wypadnięcie z rynku któregokolwiek z producentów.


d/ Marketing i sprzedaż
Bardzo atrakcyjne położenie zakładu produkcyjnego / przy szosie klasy
Krajowej/ na terenie Gubina wykorzystywanej przez mieszkańców kraju
i osoby zagraniczne / rejon turystyczny / - zdecydowanie sprzyjać powinno
zwiększonym zainteresowaniem produkowanymi produktami. Zatem lokalizacja
produkcji sprzyjać powinna tzw. samoistnej reklamie. Zakłada się jednak
dodatkowo popularyzowanie produkcji w specjalnych wydawnictwach krajowych
i zagranicznych np. poprzez firmę X. Zauważyć jednak należy /co uczyniono/, że ten rodzaj produkcji /palisady/ nie jest reklamowany w prasie jako towar, na który szuka się nabywców. Oznacza to, że wyroby te są sprzedawane bez potrzeby ponoszenia
znacznych dodatkowych kosztów na marketing.


5. Proces produkcyjny


Proces produkcyjny drewna palisadowego /obtaczanego lub korowanego/
odbywał się będzie w kilku fazach.
Zaczyna się on od zakupu wyselekcjonowanego surowca drzewnego w lasach i
dowozu na plac drzewny. Surowiec gruby / tzw. kopalniak I i III klasy / podlega
korowaniu na mechanicznej korowarce oraz poprzecznemu przecinaniu na poszczególne partie. Grubsze partie tzw. odziomki zostaną sprzedane kopalniom
węgla kamiennego. Cieńsze partie drewna zostaną maszynowo / obtaczarka /
obtoczone na konkretne grubości i zwymiarowane wg potrzeb konkretnych nabywców. Zakłada się również zakup surowca cieńszego tzw. papierówki lub
żerdzi. Ten surowiec nie wymaga obróbki na korowarce mechanicznej. Poddany
zostanie / będąc jeszcze w korze / obtoczeniu lub okorowaniu na specjalnej korowarce i poddany dalszej obróbce. Polegać ona będzie zamiennie albo na
zanurzeniu / kąpiel / wyrobów w roztworach solnych zapobiegających powstawaniu chorób grzybowych, lub na umieszczaniu palisad w autoklawach.
Ten drugi proces odbywał się będzie poza zakładem produkcyjnym i ma na celu
barwienie drewna z użyciem środków antygrzybowych w specjalnych ciśnieniowych urządzeniach zwanych „autoklawami”. Po dokonaniu powyższych zabiegów, mających na celu zwiększenie wytrzymałości i trwałości wyrobów -

palisady zostaną złożone w paletach i przygotowane do sprzedaży.
Opisana produkcja nie ma charakteru sezonowości, bowiem surowiec pozyskiwany jest przez cały rok. Specjalistyczny sprzęt do obróbki drewna obsługiwał będzie przeszkolony personel. Zakłada się pozyskanie kadry z
minimum zawodowym wykształceniem. Firma posiada zapewnienie zorganizowania i wdrożenia produkcji przez specjalistów prowadzących takie
zakłady produkcyjne.


6. Zarządzanie i personel

Firma „Ostatni Grosz” zatrudni obecnie 20 pracowników, w tym 2 z wykształceniem wyższym i 5 ze średnim. Właściciele firmy mają ukończone
wyższe studia. Zarządzanie globalne i nadzór
nad zakładem produkcyjnym odbywał się będzie przez kierownictwo firmy
Firma posiada samochód osobowy, dobrą łączność
telefoniczną /dwie linie telefoniczne i dwa telefony komórkowe/.
Zakład Produkcyjny otrzyma możliwość zewnętrznego komunikowania się z
administracją w Węgorzewie linią telefoniczną, telefonem komórkowym. Bezpośredni nadzór w Zakładzie sprawował będzie kierownicy tego
zakładu.
Będą oni posiadła szerokie uprawnienia. Dotyczyć one będą:
doboru kadrowego
wyróżniania i karania pracowników
podziału premii regulaminowej
Do podstawowych ich obowiązków należeć będzie:
- organizowanie procesu produkcyjnego
- prowadzenie rozliczenia magazynowego
- obsługa klientów i wystawianie kwitów magazynowych

Zespół pracowników na stanowiskach roboczych zostanie podzielony na dwie
Brygady. Każda z nich będzie miała swojego brygadzistę, który wykonywał będzie jednocześnie określoną czynność techniczną /obsługa maszyny lub urządzenia/. Nie przewiduje się w zakładzie dodatkowej obsługi administracyjnej / kadry, księgowość, magazynierzy, konserwatorzy, itp. /.
Obsługa finansowa i całość gospodarki magazynowo-materiałowej prowadzona
będzie przez kadrę zatrudnioną w siedzibie „Ostatni Grosz” w Gubinie
Zakłada się pozyskanie personelu przeszkolonego w obsłudze maszyn i urządzeń. Dla osób nie posiadających stosownych uprawnień - przeprowadzone
zostaną specjalne szkolenia. Wszyscy pracownicy odbędą przeszkolenie bhp.


7. Analiza finansowa.
A.

Przyszła produkcja własna „kopalniaka” polegająca na jego
„okorowaniu” w korowarce napędzanej mechanicznie
wyniosła średnio 400 m3 miesięcznie.
Uzyskamy następujące wyniki z tej produkcji:
a. 240 m3 „stojaki” - / 60% produkcji /
b. 120 m3 „stropnice” - / 30% produkcji /
c. 60 m3 „papierówka” - / 15% produkcji /
d. 12 m3 „odpady” - / 3% produkcji /
Sortymenty drewna „stojaki” i „stropnice” przeznaczone będą dla kopalni i
uzyskiwanie za nie dadzą średni miesięczny dochód brutto w wysokości
2500 zł. Sortyment „papierówka” będąca w tej produkcji faktycznie odpadem sprzedawany będzie znacznie poniżej ceny zakupu
surowca drzewnego. W tym względzie firma poniesie ewidentną stratę. Dowodząc tego uzyskiwane ceny i ponoszone koszty.
Koszty:
zakup 1 m3 surowca - 5.000 zł
transport 1 m3 surowca - 600 zł
obróbka mechaniczna - 800złDochody:
stojaki - 550 zł/ m3
stropnice - 60 zł/ m3
papierówka 80 zł/ m3
Analiza rentowności produkcji drewna korowanego wykazała, że przeznaczenie takich asortymentów drewna jak „stropnice” i „papierówka” na
drewno „obtaczane” maszynowo poprawi zdecydowanie zyskowności obróbki
drewna.
Pozostałe z tej produkcji odpady / zrąbki / w ilości 40% masy surowca /72 m3/
zostanie w całości nabyte przez te same Zakłady Płyt Wiórowych w cenie
„papierówki”. Da to kolejny przychód w wysokości 25900 żł.
Analiza finansowa realizowanego przedsięwzięcia podzielona jest na 2 /dwie/
grupy zagadnień:
Jedna grupa dotyczy analizy bilansu firmy wraz z prognozą zysków i strat w okresie trzyletnim.
Druga grupa uwzględnia analizę wskaźników finansowych planowanej produkcji i sprzedaży wyrobów z drewna.
B. Założenia prognozy finansowej

1. Stopa inflacji i kursy wymiany dewiz.
Prognozowana na 2004r stopa inflacji w wysokości poniżej 2% w powiązaniu z planowanym wzrostem gospodarczym - powinna sprzyjać umocnieniu polskiej waluty na zagranicznych rynkach gospodarczych. Ma to istotne znaczenie w kontekście planowanego eksportu produkcji.

2. Sprzedaż i rozpoznanie rynku.
Posiadanie rozpoznanie rynku producenta i rynku odbiorcy oraz odbyte konsultacje specjalistycznymi firmami tej branży stwarzają poważne nadzieje na uzyskanie stałego rytmu sprzedaży wyrobów. Przewiduje się sprzedaż wyrobów dla odbiorców we Francji, Niemczech i Austrii.
Szczególnie korzystnym aspektem eksportu produkcji jest zwolnienie z podatku VAT i z cła . Zakłada się po rocznym okresie produkcji - zwiększenie zatrudnienia i wprowadzenie zmianowości . Możliwe to będzie w wyniku uzyskania doświadczenia technologiczno-organizacyjnego .

3. Pozyskiwanie gotówki , finansowanie produkcji i obieg dokumentów
Przewiduje się sprzedaż wyrobów głównie z zachowaniem krótkich terminów płatności /14-21 dni / .
Zakłada się dokonywanie oceny wiarygodności finansowej nabywców celem uniknięcia zatorów płatniczych . Planuje się stosowanie zabezpieczeń transakcji handlowych / weksel , umowa przewłaszczenia , kredytowa itp. / .

Nie przewiduje się globalnie - finansowania produkcji z kredytów obrotowych . Firma prowadzi inne rodzaje działalności , powodujące stały odpływ środków .
Finansowanie produkcji odbywać się będzie z własnych środków obrotowych i ewentualnie z zysku netto .
W zakresie obsługi obiegu dokumentów - zakłada się prowadzenie w Zakładzie Produkcyjnym wyłącznie kwitów np. „magazyn przyjmie” i „magazyn wyda” . Kierownik Zakładu będzie odpowiedzialny za rozliczanie magazynowe surowca i towarów handlowych . Fakturowanie sprzedaży , kontrola terminów płatności i ściąganie należności prowadzona będzie w siedzibie firmy w Gubinie .
Dokumenty magazynowe będą dla administracji dostarczone przez kierownika zakładu lub faxem .
Dystrybucja
Odbioru produkcji drzewnej dokonywać będą nabywcy własnymi środkami transportu . Dotyczy to odbiorców krajowych i zagranicznych . Bliskość posterunku Celnego w Gubinie nie stanowi przeszkody odbiorcom zagranicznym w dokonywaniu odprawy celnej . Czynione będą starania dotyczące podpisania długoterminowych ( kwartalnych i rocznych ) umów na odbiór towaru . Stworzyć to powinno rytmiczny cykl sprzedaży i odpływu środków.
Prognoza zysków i strat
Plan sprzedaży
ROK DREWNO OBTACZANE WARTOŚĆ W ZŁ ODPADY OGÓŁEM
m3 m3 wartość
2004 1800 384,000 1000 50,000 434,000
2005 3600 800,000 2200 110,000 910,000
2006 3600 900,000 2200 110,000 1010,000
8 . Czynniki ryzyka i opłacalności

W działalności gospodarczej prowadzonej w warunkach gospodarki rynkowej zawsze pojawić się mogą elementy ryzyka i zagrożenia dla zachowania płynności produkcji , sprzedaży i wpływu należności (cash flow) . Takie zagrożenia dla tego rodzaju produkcji powodowane mogą być m. in. przez następujące czynniki :
- pojawienie się produkcji konkurencyjnej i korzystanie z tej samej bazy
surowcowej która nie ma charakteru nieograniczonego
- obecna wysoka rentowność tej produkcji sprzyjać może powstaniu nowych
zakładów .
- zwiększona radykalnie podaż towarowa ograniczyć może rynki zbytu i
wpływać na cenę towaru . Zacząć może funkcjonować radykalniej niż
obecnie prawo popytu i podaży .
- wprowadzone mogą być ograniczenia eksportowe lub bariery celno-
-podatkowe ( np. może być wprowadzony podatek VAT, itp. ) lub
fitosanitarne .
- wzrosnąć może radykalnie cena surowca przewidywanego dla tej produkcji co wpłynie na zmniejszenie rentowności przedsięwzięcia .
Firma nasza analizując opłacalność produkcji świadoma jest , że ma ona często charakter sinusoidalny . Sukces i rentowność nie jest dana żadnej firmie raz na zawsze . Jednakże znaczna dywersyfikacja naszej działalności sprzyjać powinna globalnemu utrzymaniu stanu pewnej równowagi finansowej .

Podobne prace

Do góry